Kon­takt

E-mail

Mój adres kore­spon­den­cyj­ny to marcin@​karpezo.​pl.

Klucz GPG

Kon­tak­tu­jąc się ze mną dro­gą pocz­ty elek­tro­nicz­nej możesz wysłać mi zaszy­fro­wa­ne­go maila na adres marcin@​karpezo.​pl. Sko­rzy­staj wów­czas z klu­cza o odci­sku:

pub   4096R/3F332AEF 2015-10-08 [wygasa: 2017-10-07]
  Key fingerprint = 39FB 5452 5236 AB4E 886E  BA75 CE97 A663 3F33 2AEF

Plik do impor­tu: https://​sir​ma​cik​.net/​d​l​/​m​k​a​r​p​e​zo.asc