Dźwięki natury: kar­mie­nie małych pta­ków

DSC_0221

Zna­leź­li­śmy gniazdo małych siko­rek (Parus major) zlo­ka­li­zo­wane w środku jabłonki sto­ją­cej przed naszym domem na wsi. Miej­sce czę­sto uczęsz­czane, ale za to chro­nione przed kotami. Za pomocą mojego Zooma h2n udało mi się nagrać porę kar­mie­nia. Może­cie usły­szeć nie tylko pisz­czące małe (które hała­so­wały tak cały dzień), ale rów­nież wla­tu­ją­cych i wyla­tu­ją­cych regu­lar­nie z dziu­pli rodzi­ców.

Nagra­nie udo­stęp­ni­łem na licen­cji Cre­ative Com­mons Uzna­nie autor­stwa-Uży­cie nie­ko­mer­cyjne-Na tych samych warun­kach 3.0 w ser­wi­sach SoundC­loudArchive​.org. Może­cie je mik­so­wać i wyko­rzy­sty­wać w swo­ich wła­snych pra­cach.

fot. Marek Kar­pezo

Więcej

Moja książka o Word­Press już w kio­skach

Zajawka-KSB_2016_2-wersja2

4 maja w kio­skach zna­la­zła się moja ksią­żla zaty­tu­ło­wana​„Word­Press – od insta­la­cji do roz­bu­do­wa­nego ser­wisu WWW”. Znaj­dziesz tam zbiór porad i tri­ków, które wyko­rzy­stuję na co dzień w swo­jej pracy:

 • wybrać wła­ściwy motyw i wtyczkę;
 • dobrze zabez­pie­czyć swoją stronę;
 • wyko­nać porządną kopię zapa­sową;
 • zarzą­dzać SEO;
 • uru­cho­mić pro­fe­sjo­nalny new­slet­ter;
 • zadbać o wyświe­tla­nie na urzą­dze­niach mobil­nych;
 • opty­ma­li­zo­wać ser­wis

… i wiele innych.

Do kupie­nia w kio­skach oraz na stro­nach Kom­pu­ter Świat zarówno w wer­sji papie­ro­wej, jak i elek­tro­nicz­nej.

Więcej

Na Wigi­lię roku 2015

Świąt spo­koj­nych i rado­snych, bo w rodzi­nie jest narodu siła. Zdala od akwa­riów i ostrych, rybich prób podzia­łów. Bo czy podob­nie, czy ina­czej myśląc, razem wciąż żyjemy.
To w zróż­ni­co­wa­niu tym od zawsze naszą moc znaj­dziemy. Pre­zent szczery i życze­nia niech brat z sio­strą, matką, ojcem swym wymie­nia. A gdy naza­jutrz znów obu­dzisz się, pomyśl, słońce, dzień dziś dłuż­szy jest. 

Życzy
Mar­cin

Więcej

Migra­cja z ZSH do BASH

Ostat­nio posta­no­wi­łem wró­cić do basha, w związku z tym sta­ną­łem przed pro­blem migra­cji histo­rii. Oka­zał się on tro­chę cięż­szy ze względu na dokła­dane przez zsh pre­fiksy do komend, np.:

: 2145123543:0;git push origin master

Ciąg cyfr przy­pad­kowy, cho­dzi o poka­za­nie wzorca. Nie wiem do końca czy robi tak każda kon­fi­gu­ra­cja zsh. Ja aku­rat korzy­sta­łem z oh-my-zsh. By się go pozbyć i mieć swoją histo­rię w bashu pole­cam nastę­pu­jącą komendę:

cat ~/.zsh_history | sed 's/\:...........\:.\;//g' > ~/.bash_history

Usuwa ona pre­fix i po prze­ła­do­wa­niu basha mamy dostęp do naszej histo­rii. Dodat­ko­wym uła­twie­niem, które lubię sto­so­wać w swoim korzy­sta­niu z kon­soli jest dopeł­nia­nie komendy na pod­sta­wie histo­rii, na dowol­nym eta­pie jej budo­wa­nia za pomocą kla­wi­szy strza­łek „↑” i „↓”. Roz­wią­za­nie to znaj­dzie­cie w moim repo­zy­to­rium z pli­kami kon­fi­gu­ra­cyj­nymi, w pliku .initrc, który należy umie­ścić w kata­logu domo­wym.

Więcej

Komu­ni­kat o zmia­nie klu­cza GPG

Data: 8 paź­dzier­nika 2015

(Możesz rów­nież pobrać poniż­szy komu­ni­kat pod­pi­sany oboma klu­czami)

Z wielu powo­dów stwo­rzy­łem ostat­nio nowy klucz OpenPGP, któ­rego od teraz będę uży­wał, porzu­ca­jąc klucz stary.

Stary klucz będzie nadal ważny przez jakiś czas, ale wolał­bym, by wszelka przy­szła kore­spon­den­cja korzy­stała już z nowego klu­cza. Chciał­bym też, by nowy klucz został zin­te­gro­wany do sieci zaufa­nia. Niniej­sza wia­do­mość pod­pi­sana jest oboma klu­czami, by ją uwia­ry­god­nić.

Stary klucz to:

pub  2048R/DBAB60F2 2012-09-08
   Key fingerprint = 99A7 D000 D012 7BD7 F497 BC51 C277 D526 DBAB 60F2

Nowy klucz to:

pub  4096R/3F332AEF 2015-10-08 [wygasa: 2017-10-07]
   Key fingerprint = 39FB 5452 5236 AB4E 886E BA75 CE97 A663 3F33 2AEF

By pobrać cały klucz z publicz­nego ser­wera klu­czy, możesz zwy­czaj­nie:

gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-key 3F332AEF

Jeśli zaś masz już mój stary klucz, możesz upew­nić się, że nowy klucz jest pod­pi­sany klu­czem sta­rym:

gpg --check-sigs 3F332AEF

Jeśli nie masz mojego mojego sta­rego klu­cza, lub chcesz się dodat­kowo upew­nić, że wszystko gra, możesz porów­nać odci­ski palca klu­czy:

gpg --fingerprint 3F332AEF

Gdy jesteś usa­tys­fak­cjo­no­wany i pewny, że masz wła­ściwy klucz, i że UIDy klu­czy zga­dzają się z ocze­ki­wa­nymi, był­bym zobo­wią­zany za pod­pi­sa­nie mojego nowego klu­cza. Można to zro­bić za pomocą komendy:

**
UWAGA: jeśli mój klucz jest już przez Cie­bie pod­pi­sany, ale wyłącz­nie lokal­nie (lsign), użyj komendy —lsign-key zamiast tego, co poni­żej, i nie wysy­łaj pod­pi­sów na ser­wer klu­czy
**

gpg --sign-key 3F332AEF

Chciał­bym w miarę moż­li­wo­ści otrzy­mać Twoje pod­pisy mojego klu­cza. Możesz mi je wysłać mailem, jeśli masz dzia­ła­jące MTA na swoim sys­te­mie):

gpg --armor --export 3F332AEF | mail -s 'Podpisy OpenPGP' marcin@karpezo.pl

Przy oka­zji — mocno suge­ruję wdro­że­nie mecha­ni­zmu auto­ma­tycz­nego odświe­ża­nia klu­czy w celu otrzy­my­wa­nia na bie­żąco rewo­ka­cji i innych aktu­ali­za­cji sta­nów klu­czy. Można do tego użyć par­ci­mo­nie — daemona, który powoli, w tle, odświeża klu­cze z ser­we­rów klu­czy przez Tora. Używa loso­wego czasu przerw pomię­dzy kolej­nymi akcjami, i oddziel­nych tras w sieci Tor dla każ­dego z klu­czy. Ozna­cza to, że ciężko byłoby komu­kol­wiek sko­re­lo­wać aktu­ali­za­cje klu­czy z Twoim zesta­wem klu­czy.

Gorąco też zachę­cam do zapo­zna­nia się z naj­lep­szymi prak­ty­kami doty­czą­cymi GPG, zebra­nymi przez RiseUp; stam­tąd bez­czel­nie ukra­dłem więk­szość angiel­skiego tek­stu niniej­szej wia­do­mo­ści. 😉

https://​help​.riseup​.net/​e​n​/​s​e​c​u​r​i​t​y​/​m​e​s​s​a​g​e​-​s​e​c​u​r​i​t​y​/​o​p​e​n​p​g​p​/​b​e​s​t​-​p​r​a​ctices

Jeśli poja­wią się jakieś pyta­nia bądź pro­blemy, pro­szę o sygnał i prze­pra­szam za zamie­sza­nie.

P.S. – ogromne dzięki dla ryśka, za wyko­na­nie pol­skiej wer­sji tego tek­stu i jego publi­ka­cję na CC BY-SA.

Więcej

Tani, wła­sny i wygodny VPN

maxresdefault

tl;dr

Zbiór infor­ma­cji o spo­so­bie na uru­cho­mie­nie wła­snej VPN z wyko­rzy­sta­niem taniego ser­wera VPS (już od kilku zł mie­sięcz­nie) oraz inte­gra­cji z Network­Ma­na­ger w sys­te­mie Linux, a także tele­fo­nami pod kon­trolą Andro­ida.

Co to?

VPS – wir­tu­alny ser­wer. Z punktu widze­nia użyt­kow­nika zacho­wuje się jak zwy­kła maszyna, z reguły jest na niej uru­cho­miony. Z tego względu jest sporo tań­szym roz­wią­za­niem. Wir­tu­ali­za­cja nie­sie ze sobą tro­chę ogra­ni­czeń, np. czę­sty brak dostępu do inter­fej­sów kryp­to­gra­ficz­nych hosta, jed­nak z pomocą poniż­szego tuto­riala uzy­skamy pożą­dany efekt. 

Więcej

Respon­sywne sza­blony aukcji Alle­gro

allegro01

tl;dr

Ske­le­ton i normalize.css przy­sto­so­wane do pracy z sza­blo­nami Alle​gro​.pl. Repo­zy­to­rium z kodem znaj­dziesz w ser­wi­sie GitHub.

Czemu

Lubię, gdy nawet te pozor­nie naj­nudz­nie­sze i bez­sen­sowe zada­nia pro­wa­dzą do cze­goś kre­atyw­nego. Tym razem zaim­ple­men­to­wa­łem w sza­blo­nach alle­gro sys­tem gri­dów Ske­le­tona.

Dzięki temu strona aukcji będzie wyglą­dała dobrze zarówno na tele­fo­nach, jak i table­tach. Coś co czę­sto mi doskwiera, gdy chcę coś na alle­gro spraw­dzić lub kupić będąc w dro­dze.

Więcej