Dzie­się­cio­ro dzie­ci i świę­ta

Wspie­ra­jąc Lec­ter­kę w jej akcji infor­mu­ję Was i gorą­co zapra­szam rów­nież tutaj to udzia­łu. Przy­łącz się i wyślij­my razem szla­chet­ną pacz­kę, któ­ra nie tyl­ko odmie­ni świę­ta, ale też pomo­że w codzien­nym życiu.

Więcej

Word­Press prze­sta­je dbać o naszą pry­wat­ność

Word­Press w ostat­nim cza­sie (wpro­wa­dza­nie usług takich jak gra­va­tar, hard­ko­do­wa­ne odwo­ła­nia do Google Fonts) prze­sta­je dbać o pry­wat­ność użyt­kow­ni­ków. Ma to zna­cze­nie w kil­ku zasto­so­wa­niach: np. wśród akty­wi­stów, któ­rzy chcą zało­żyć stro­nę doty­czą­cą spraw o któ­re wal­czą; doty­czy też użyt­kow­ni­ków WP z Pol­ski, któ­rzy z tego wła­śnie wzglę­du mają pro­ble­my z wyświe­tla­niem pol­skich liter na swo­ich stro­nach. Zasto­so­wań jest znacz­nie wię­cej, wnio­sek jest jeden: Instan­cja Word­Pres­sa po insta­la­cji nie powin­na łączyć się z żad­nym ser­we­rem poza swo­im hostem.

Więcej

Jak czy­tam pocz­tę

Prak­tycz­nie zawsze i wszę­dzie wyko­rzy­stu­ję klien­ta pocz­ty mutt. Nawet na smart­fo­nie i table­cie, łącząc się z sesją scre­ena na moim ser­we­rze przez Con­nect­Bo­ta. Pró­bo­wa­łem przez lata wie­lu klien­tów zarów­no desk­to­po­wych jak i webo­wych, ale zawsze final­nie wra­cam do mut­ta.

Więcej

Toshi­ba Cami­leo nie ładu­je – roz­wią­za­nie pro­ble­mu

Jeśli Two­je urzą­dze­nie fir­my Toshi­ba z serii Cami­leo nie chce łado­wać bate­rii: wyłącz je, wyj­mij bate­rię, trzy­ma­jąc przy­cisk power” włóż bate­rię i pod­łącz do łado­wa­nia. Powin­no wzno­wić łado­wa­nie i po pew­nym cza­sie pozwo­lić się uru­cho­mić.

801_9d00b3f09909fe4c3e84bd76f8f4c04c

Obja­wem pro­ble­mów z łado­wa­niem jest moż­li­wość włą­cze­nia urzą­dze­nia tyl­ko i wyłącz­nie przy pod­łą­cze­niu go do prą­du.

Pomo­gło z moją kame­rą Cami­leo P10 – jutro testy jak ona nagry­wa, bo już kom­plet­nie zapo­mnia­łem.

Więcej

Pomy­śla­łem, że podzie­lę się moją odpo­wie­dzią na pyta­nia: Co to jest HTML? Co to jest CSS? Jak to dzia­ła? dla zwy­kłych ludzi. Stół jako narzę­dzie do wyja­śnie­nia czym jest rola HTMLCSS w budo­wa­niu stron inter­ne­to­wych wie­le razy już się przy­dał i spraw­dził:

W takim HTM­Lu mówi­my: to jest stół, ma czte­ry nogi, blat i stoi na pod­ło­dze”. Nato­miast CSS to zestaw przy­miot­ni­ków, któ­ry­mi ten stół opi­su­je­my: jest w jasnym kolo­rze, nogi ma gru­be i z drew­na tak samo jak i blat, a pod­ło­ga jest drew­nia­na i leży na niej czer­wo­ny dywan”.

Works eve­ry time.

Więcej

HP na Open Sour­ce Day 2013

HP, czte­ry pozio­my dostęp­no­ści sys­te­mów, rosną­ce ocze­ki­wa­nia wobec dostęp­no­ści w realiach XXIw. Nie może to jed­nak nastę­po­wać w ode­rwa­niu od ocze­ki­wań zwią­za­nych z kosz­ta­mi.

Wzra­sta ilość apli­ka­cji o zna­cze­niu kry­tycz­nym obsłu­gi­wa­nych przez Open Sour­ce.

Kon­wer­gen­cja, reali­za­cja ocze­ki­wań przy mini­ma­li­za­cji kosz­tów. Sys­tem Odys­sey, prze­nie­sie­nie doświad­czeń dla świa­ta x86. Roz­wią­za­nia dedy­ko­wa­ne dla świa­ta x86.

HP servi­ce­gu­ard dla Linuk­sa.

Więcej

ZUS na Open Sour­ce Day 2013

ZUS Open Sour­ce. Plat­for­ma Usług Elek­tro­nicz­nych. Naj­bar­dziej zin­for­ma­ty­zo­wa­na insty­tu­cja w Pol­sce.

Celem osią­gnię­cie sta­tu­su przy­ja­znej i inno­wa­cyj­nej insty­tu­cji zaufa­nia spo­łecz­ne­go.

ZUS udo­stęp­nia naj­wię­cej e-usług.

Prze­no­sze­nie obsłu­gi do inter­ne­tu. Doce­lo­wo cał­ko­wi­cie.

Wzra­sta poziom akcep­ta­cji i oce­na dzia­łań ZUSu. Naj­go­rzej oce­nia­ją go ci któ­rzy naj­rza­dziej go odwie­dza­ją. Powo­dem złej oce­ny jest myl­ne rozu­mie­nie roli insty­tu­cji. Jest odpo­wie­dzial­ny za sku­tecz­ną reali­za­cję obsłu­gi oraz wypła­ca­nie świad­czeń.

Skom­pli­ko­wa­ny sys­tem obsłu­gu­ją­cy prze­twa­rza­nie i udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji wszel­kim innym insty­tu­cjom. Prze­twa­rza­nie miliar­dów infor­ma­cji w try­bie 24 godzin­nym, peł­na dostęp­ność.

Ewuś pobie­ra więk­szość infor­ma­cji z ZUSu.

Więk­szość danych udo­stęp­nia­nych (np. demo­gra­ficz­nych) pocho­dzi z ZUS.

plat­for­ma usług elek­tro­nicz­nych:
popra­wa obsłu­gi, prze­ciw­dzia­ła­nie wyklu­cze­niu cyfro­we­mu, two­rze­nie nowo­cze­snej infra­struk­tu­ry, zwięk­sze­nie dostę­pu do usług ofe­ro­wa­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną.

Open Sour­ce na pozio­mie dostę­po­wym i baz danych. Roz­wią­za­nia Red Hat, Post­gres.
Life­ray, Dojo Tool­kit, flex, purePDF, pure­MVC, ali­vePDF, Apa­che. Squ­id Pro­xy.

Stwo­rzo­no z nimi Wir­tu­al­ne­go Dorad­cę i Instruk­to­ra. Obsłu­gę for­mu­la­rzy. Cią­gły roz­wój zie­ra­nie i roz­bu­do­wa słow­ni­ka.

Kom­plek­so­wa obsłu­ga klien­tów uwie­rzy­tel­nia­nio­nych, ePU­AP, trzy pro­fi­le: ubez­pie­czo­ny, świad­cze­nio­bior­ca, płat­nik. Two­rze­nie pro­fi­li dla kolej­nych grup klien­tów.

skła­da­nie doku­men­tów, dostęp do infor­ma­cji, wery­fi­ka­cja danych, wypla­ta i prze­ka­zy­wa­nie świad­czeń,

w przy­szło­ści eme­ry­tu­ra to może być tyl­ko ~20%, ostat­niej pen­sji. Trze­ba dbać o pro­praw­ność infor­ma­cji.

dąże­nie do sze­ro­kie­go wyko­rzy­sta­nia Open Sour­ce w klien­tach i infra­struk­tu­rze.

Cza­sem koniecz­ne jest jesz­cze pój­ście do okien­ka.

Trwa­ją pra­ce nad e-zwol­nie­niem. Inte­ro­pe­ra­cyj­ność w dostę­pie do infor­ma­cji o zwol­nie­niach lekar­skich.

Pla­no­wa­ne roz­sze­rze­nie płat­no­ści elek­tro­nicz­nych, inte­gra­cja ePU­AP, sys­te­mu komor­no­cze­go, e-skła­dek, sys­te­mem aktu­arial­nym ZUS.

Dywer­sy­fi­ka­cja twór­ców sys­te­mu KSI.

Więcej

PKO BP na Open Sour­ce Day 2013

Open Sour­ce w PKO BP. Co czwar­ty Polak ma tam kon­to. Ponad 6 milio­nów klien­tów.

Ogrom­na waga dostęp­no­ści, cią­głe dosko­na­le­nie. Open Sour­ce odpo­wia­da na te potrze­by, jest sze­ro­ko wyko­rzy­sty­wa­ny w ban­kach.

Open Sour­ce obsłu­gu­je kry­tycz­ne sys­te­my. 5 kla­strów linuk­so­wych, wyko­rzy­sta­nie otwar­tych baz danych. Ocze­ki­wa­nie na uspraw­nie­nie otwar­tych roz­wią­zań kla­stro­wych.

Linux postrze­ga­ny jako wyso­ko dostęp­ny, sta­bil­ny. 

Więcej

Red Hat na Open Sour­ce Day 2013

Więk­szość kry­tycz­nych usług dzia­ła na linuk­sie. Prze­wi­dy­wa­ne 99% w 2016.

Red Hat wart ponad 1,3 miliar­da dola­rów. Pierw­sza war­ta tyle fir­ma zaj­mu­ją­ca się Open Sour­ce.

Kor­po­ra­cje nie chcą się zmie­niać za szyb­ko. Nie chcą zmie­niać cze­goś co dzia­ła.

Roz­wią­za­nie: inte­gra­cja, wie­lu part­ne­rów. Stwo­rze­nie ofer­ty dla kor­po­ra­cji, wpa­so­wa­nie się w ich spo­sób dzia­ła­nia. Zastę­po­wa­nie wszel­kich wyko­rzy­sty­wa­nych w kor­po­ra­cjach usług.

Stwo­rzo­ne przez Red Hat roz­wią­za­nia wra­ca­ją do spo­łecz­no­ści.
Plat­form as a servi­ce. Ogrom­ni klien­ci. Red Hat Open Hybrid Clo­ud. Inte­ro­pe­ra­cyj­ność.

Dowol­ność wybo­ru roz­wią­zań nie­za­leż­nie od zasto­so­wa­nia chmu­ry.

Więcej

Notat­ki z pre­zen­ta­cji Enter­pri­seDB na Open Sour­ce Day 2013

Post­gres tip­ping point. Sta­je się bar­dzo popu­lar­ny, jest sze­ro­ko wyko­rzy­sty­wa­ny: Sky­pe, insta­gram. Obsłu­ga wiel­kich baz danych.

Xdb repli­ca­tion server dla tych co utknę­li z bazą Orac­le.

ZUS uży­wa Post­gre­sa. Co raz wię­cej dużych klien­tów wśród orga­ni­za­cji i kor­po­ra­cji.

Kom­bi­na­cja wie­lu małych ele­men­tów, któ­ra skła­da się na popu­lar­ność i efek­tyw­ność Post­gre­sa.

Fir­my jak Orac­le stwo­rzy­ły bar­dzo efek­tyw­ny sys­tem loc­kin, ale Post­gres jest już w sta­nie kon­ku­ro­wać. Idą z tym oszczęd­no­ści.

Zauto­ma­ty­zo­wa­ne i ela­stycz­ne roz­wią­za­nia dla chmur w opar­ciu o linuk­sa i post­gre­sa.

Enter­pri­seDB we współ­pra­cy z Red Hatem udo­stęp­nia dodat­ko­we war­stwy dla post­gre­sa, kom­pa­ty­bil­ność z Orac­le i wspar­cie. Kom­plet­ne roz­wią­za­nia dla chmur.

Więcej