2 czerw­ca 2017 – Bez­piecz­ne apli­ka­cje inter­ne­to­we to nie tyl­ko kod

W natło­ku ostat­nich donie­sień o ata­kach i co raz cie­kaw­szych meto­dach phi­shin­gu posta­no­wi­łem zmie­rzyć się z nowym tema­tem i pody­sku­to­wać o tym gdzie rze­czy­wi­ście znaj­du­ją się błę­dy, któ­re są potem wyko­rzy­sty­wa­ne wobec użyt­kow­ni­ków.

Pod­czas pre­zen­ta­cji na Linu.X-lab przed­sta­wię pro­ces pro­jek­to­wa­nia naszych apli­ka­cji (UI/UX/inżynieria oprogramowania/deployment), w kon­tek­ście powszech­nie zanie­dba­ne­go bez­pie­czeń­stwa zarów­no naszej infra­struk­tu­ry jak i użyt­kow­ni­ków. Po pre­zen­ta­cji roz­pocz­nie się dys­ku­sja pod­czas, któ­rej podzie­li­my się naszy­mi opi­nia­mi, doświad­cze­nia­mi i wie­dzą, któ­rą wyko­rzy­stu­je­my na co dzień w naszej pra­cy i pro­jek­tach.

Zapra­szam!
Wydział Elek­tro­ni­ki i Tech­nik Infor­ma­cyj­nych, ul. Nowo­wiej­ska 15/19, sala 139 (pierw­sze pię­tro)
data: 2.06.2017
start: 16:15 (pre­zen­ta­cja nie wcze­śniej niż o 18:00)
koniec: 21:00
Stro­na wyda­rze­nia: https://​linu​xlab​.pw/​2​0​1​7​/​0​5​/​c​z​e​r​w​i​e​c​-​2​0​1​7.html

Podobne wpisy