Ble­ach­Bit, bez­piecz­ne usu­wa­nie danych

Poniż­szy wpis przed­sta­wia na razie naj­bar­dziej przy­dat­ną funk­cję pro­gra­mu, któ­ra pozwo­li na usu­nię­cie pli­ków w spo­sób nie­moż­li­wy do odzy­ska­nia. Z cza­sem będę go uzu­peł­niał o opi­sy kolej­nych funk­cji.

Aktu­al­ną wer­sję porad­ni­ka w for­ma­cie PDF możesz pobrać tu: [PDF]

Opis pro­gra­mu

logoBle­ach­Bit to pro­gram ofe­ru­ją­cy przede wszyst­kim moż­li­wość wyczysz­cze­nia sys­te­mów
ope­ra­cyj­nych (MS Windows/macOS/Linux) ze zbęd­nych pli­ków pozo­sta­ją­cych na dys­ku pod­czas nor­mal­ne­go użyt­ko­wa­nia kom­pu­te­ra. Dodat­ko­wą, waż­ną funk­cją pro­gra­mu jest bez­piecz­ne usu­wa­nie pli­ków i kata­lo­gów w spo­sób, któ­ry zacie­ra po nich wszyst­kie śla­dy i czy­ni je nie­moż­li­wy­mi do odzy­ska­nia.

Witry­na opro­gra­mo­wa­nia: https://​www​.ble​ach​bit​.org/

Pro­ces insta­la­cji w sys­te­mie Win­dows

By pobrać pakiet insta­la­cyj­ny Ble­ach­Bit nale­ży odwie­dzić witry­nę pro­gra­mu i pobrać archi­wum w for­ma­cie .exe (pierw­sza opcja na liście). Prze­pro­wa­dza­jąc nor­mal­ny pro­ces insta­la­cji nale­ży upew­nić się, czy w dostęp­nych kom­po­nen­tach pro­gra­mu pozo­sta­ła zazna­czo­na opcja inte­gra­te shred”. Po zakoń­cze­niu insta­la­cji zosta­nie uru­cho­mio­ny pro­gram Ble­ach­Bit.

Dla pozo­sta­łych sys­te­mów ope­ra­cyj­nych pro­ces insta­la­cji jest rów­nież stan­dar­do­wy, w przy­pad­ku macOS pobie­ra­my wła­ści­wy pakiet insta­la­cyj­ny i postę­pu­je­my z nim jak z każ­dym innym nowym pro­gra­mem. W przy­pad­ku sys­te­mów
GNU/Linux doko­nu­je­my insta­la­cji z repo­zy­to­riów naszej dys­try­bu­cji.

Bez­piecz­ne usu­wa­nie kata­lo­gów z dys­ku

Po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu Ble­ach­Bit z menu Plik wybie­ra­my opcję Potnij katalogi:
Okno programu

Wybór kata­lo­gów do usu­nię­cia

Zosta­nie nam wyświe­tlo­ne okno, w któ­rym wska­zu­je­my kata­log z dany­mi do usu­nię­cia:
Wybór katalogu do bezpiecznego usunięcia

Potwier­dze­nie wybo­ru – decy­zja, któ­rej nie może­my cof­nąć

Przed roz­po­czę­ciem usu­wa­nia zosta­nie­my popro­sze­ni o potwier­dze­nie nasze­go wybo­ru. W tle wyświe­tli się lista kata­lo­gów i pli­ków do usu­nię­cia, któ­ra pozwo­li nam na upew­nie­nie się, że chce­my usu­nąć wła­ści­we dane.

UWA­GA: Po potwier­dze­niu tej ope­ra­cji usu­nię­te dane sta­ją się nie­moż­li­we do odzy­ska­nia. Upew­nij się, że ich usu­nię­cie jest nie­zbęd­ne, bądź posia­dasz kopię zapa­so­wą.
Potwierdzenie wyboru

Pro­ces usu­wa­nia i jego zakoń­cze­nie

W trak­cie usu­wa­nia Ble­ach­Bit będzie nas infor­mo­wał o postę­pie usu­wa­nia danych. W zależ­no­ści od ilo­ści pli­ków oraz struk­tu­ry kata­lo­gów pro­ces może potrwać od kil­ku­na­stu sekund do kil­ku godzin. Po jego wyko­na­niu na pasku postę­pu wyświe­tli się wła­ści­wy komu­ni­kat.
Zakończenie procesu

Podobne wpisy