Ble­ach­Bit, bez­piecz­ne usu­wa­nie danych

Poniż­szy wpis przed­sta­wia na razie naj­bar­dziej przy­dat­ną funk­cję pro­gra­mu, któ­ra pozwo­li na usu­nię­cie pli­ków w spo­sób nie­moż­li­wy do odzy­ska­nia. Z cza­sem będę go uzu­peł­niał o opi­sy kolej­nych funkcji.

Aktu­al­ną wer­sję porad­ni­ka w for­ma­cie PDF możesz pobrać tu: [PDF]

Opis pro­gra­mu

logoBle­ach­Bit to pro­gram ofe­ru­ją­cy przede wszyst­kim moż­li­wość wyczysz­cze­nia systemów
ope­ra­cyj­nych (MS Windows/macOS/Linux) ze zbęd­nych pli­ków pozo­sta­ją­cych na dys­ku pod­czas nor­mal­ne­go użyt­ko­wa­nia kom­pu­te­ra. Dodat­ko­wą, waż­ną funk­cją pro­gra­mu jest bez­piecz­ne usu­wa­nie pli­ków i kata­lo­gów w spo­sób, któ­ry zacie­ra po nich wszyst­kie śla­dy i czy­ni je nie­moż­li­wy­mi do odzyskania.

Witry­na opro­gra­mo­wa­nia: https://​www​.ble​ach​bit​.org/

Pro­ces insta­la­cji w sys­te­mie Windows

By pobrać pakiet insta­la­cyj­ny Ble­ach­Bit nale­ży odwie­dzić witry­nę pro­gra­mu i pobrać archi­wum w for­ma­cie .exe (pierw­sza opcja na liście). Prze­pro­wa­dza­jąc nor­mal­ny pro­ces insta­la­cji nale­ży upew­nić się, czy w dostęp­nych kom­po­nen­tach pro­gra­mu pozo­sta­ła zazna­czo­na opcja inte­gra­te shred”. Po zakoń­cze­niu insta­la­cji zosta­nie uru­cho­mio­ny pro­gram BleachBit.

Dla pozo­sta­łych sys­te­mów ope­ra­cyj­nych pro­ces insta­la­cji jest rów­nież stan­dar­do­wy, w przy­pad­ku macOS pobie­ra­my wła­ści­wy pakiet insta­la­cyj­ny i postę­pu­je­my z nim jak z każ­dym innym nowym pro­gra­mem. W przy­pad­ku systemów
GNU/Linux doko­nu­je­my insta­la­cji z repo­zy­to­riów naszej dystrybucji.

Bez­piecz­ne usu­wa­nie kata­lo­gów z dysku

Po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu Ble­ach­Bit z menu Plik wybie­ra­my opcję Potnij katalogi:
Okno programu

Wybór kata­lo­gów do usunięcia

Zosta­nie nam wyświe­tlo­ne okno, w któ­rym wska­zu­je­my kata­log z dany­mi do usunięcia:
Wybór katalogu do bezpiecznego usunięcia

Potwier­dze­nie wybo­ru – decy­zja, któ­rej nie może­my cofnąć

Przed roz­po­czę­ciem usu­wa­nia zosta­nie­my popro­sze­ni o potwier­dze­nie nasze­go wybo­ru. W tle wyświe­tli się lista kata­lo­gów i pli­ków do usu­nię­cia, któ­ra pozwo­li nam na upew­nie­nie się, że chce­my usu­nąć wła­ści­we dane.

UWA­GA: Po potwier­dze­niu tej ope­ra­cji usu­nię­te dane sta­ją się nie­moż­li­we do odzy­ska­nia. Upew­nij się, że ich usu­nię­cie jest nie­zbęd­ne, bądź posia­dasz kopię zapasową.
Potwierdzenie wyboru

Pro­ces usu­wa­nia i jego zakończenie

W trak­cie usu­wa­nia Ble­ach­Bit będzie nas infor­mo­wał o postę­pie usu­wa­nia danych. W zależ­no­ści od ilo­ści pli­ków oraz struk­tu­ry kata­lo­gów pro­ces może potrwać od kil­ku­na­stu sekund do kil­ku godzin. Po jego wyko­na­niu na pasku postę­pu wyświe­tli się wła­ści­wy komunikat.
Zakończenie procesu

Więcej

Sam­sung Gala­xy S (GT-I9000) aktu­ali­za­cja do KitKat

Poni­żej przed­sta­wio­ne dzia­ła­nia na pew­no ska­su­ją wszel­kie dane z Two­je­go tele­fo­nu. Mogą też spo­wo­do­wać, że nie będzie on dzia­łał i znaj­dzie się w sta­nie zna­nym jako brick.

Root i CWM Recovery

Dla powo­dze­nia całe­go pro­ce­su nasz sys­tem powi­nien dzia­łać pod kon­tro­lą sys­te­mu Andro­id Gin­ger­bre­ad 2.3.5. Dodat­ko­wo w trak­cie nale­ży dosto­so­wy­wać wszel­kie buil­dy w związ­ku z tym pole­cam fla­sho­wa­nie takie­go, do któ­re­go mamy kom­plet paczek. Pro­po­zy­cję moż­na zna­leźć pod adre­sem: https://​archi​ve​.org/​d​e​t​a​i​l​s​/​i​9​0​0​0​_​g​a​l​a​x​y​s​mtd.7z. Zawie­ra ona:

 • ste­row­ni­ki dla tele­fo­nów Samsung; 
 • wła­ści­wą wer­sję pro­gra­mu Odin, któ­ra dzia­ła z naszym tlefonem; 
 • kom­plet­ny obraz sys­te­mu, root, oraz jądro sys­te­mu z CWM recovery;
 • ostat­nie wyda­nie cyano­gen­mo­da 11 dla tele­fo­nu gala­xy­smtd;
 • dzia­ła­ją­ce z nim google apps.

Dodat­ko­wa uwa­ga: dobrze jest wyko­ny­wać dzia­ła­nia na sys­te­mie Win­dows, któ­ry goto­wi jeste­śmy potem rein­sta­lo­wać, bo może w wyni­ku tych dzia­łań zostać zawi­ru­so­wa­ny. Maszy­na wir­tu­al­na nas nie urządza.

Pierw­szym kro­kiem jest insta­la­cja ste­row­ni­ków Sam­sung dla nasze­go tele­fo­nu i ponow­ne uru­cho­mie­nie sys­te­mu. Kolej­ny to uru­cho­mie­nie Odina w wer­sji 1.83, któ­ra jako ostat­nia wła­ści­wie obsłu­gu­je model I9000.

Teraz zaj­mu­je­my się tele­fo­nem i uru­cha­mia­my go w try­bie Down­lo­ad trzy­ma­jąc jed­no­cze­śnie przy­ci­ski VOL DOWN + POWER + HOME. Trzy­ma­my je do momen­tu, w któ­rym na ekra­nie poja­wi się żół­ta gra­fi­ka i napi­sy. Po pod­łą­cze­niu tele­fo­nu Odin powi­nien zare­ago­wać i wyświe­tlić komu­ni­kat zawie­ra­ją­cy Added.

Tryb <code>Download</code>

Z kata­lo­gu I9000XXJW4_I9000OXAJW4_XEU otwie­ra­my kolej­ne pliki:

 • PIT: s1_odin_20100512.pit
 • BOOTLO­ADER: APBOOT_I9000XXJW4_CL1043937.tar.md5
 • PDA: CODE_I9000XXJW4_CL1043937.tar.md5
 • PHO­NE: MODEM_I9000XXJW4_CL1118084.tar.md5
 • CSC: GT-I9000-CSC-HOME-MULTI-OXAJW4-LITE.tar.md5

Następ­nie kli­ka­my Start. Roz­pocz­nie się pro­ces fla­sho­wa­nia, któ­ry może potrwać kil­ka­na­ście minut. Nasz Sam­sung może w tym cza­sie się zre­star­to­wać kil­ka razy, nie reagu­je­my. Po zakoń­cze­niu odłą­cza­my tele­fon i zamy­ka­my Odina. Ponow­nie uru­cha­mia­my go w try­bie Download za pomo­cą VOL DOWN + POWER + HOME, uru­cha­mia­my Odina i pod­łą­cza­my telefon.

Tym razem z kata­lo­gu I9000XXJW4_I9000OXAJW4_XEU_DEODEX_ROOT wybie­ra­my pliki:

 • PIT: s1_odin_20100512.pit
 • PDA: CODE_I9000XXJW4_ROOT_DEODEX.tar.md5

Kli­ka­my na Start. Pro­ces powi­nien być tro­chę krót­szy niż poprzed­nio. Kie­dy Odin zako­mu­ni­ku­je nam, że skoń­czył, a tele­fon zacznie się ponow­nie uru­cha­miać powta­rza­my pro­ce­du­rę restar­tu tele­fo­nu w tryb Download i restar­tu­je­my Odina.

Z kata­lo­gu CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS wska­zu­je­my jako PDA plik CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS.tar i kli­ka­my na Start. Po zakoń­cze­niu tele­fon zacznie się ponow­nie uru­cha­miać. Tym razem prze­cho­dzi­my pro­ce­du­rę pierw­sze­go uru­cho­mie­nia, przez któ­rą prze­pro­wa­dza nas kreator.

Aktu­ali­za­cja do Andro­ida 4.4 KitKat.

Po pod­łą­cze­niu tele­fo­nu do kom­pu­te­ra powi­nien się on zaanon­so­wać w sys­te­mie i umoż­li­wić kopio­wa­nie pli­ków. Prze­no­si­my na pamięć tele­fo­nu (nie kar­tę SD) nastę­pu­ją­ce pliki:

 • cm-11-20150901-SNAPSHOT-XNG3CAO3G0-galaxysmtd.zip
 • gapps-kk-20140606-signed.zip

Po zakoń­cze­niu kopio­wa­nia odłą­cza­my tele­fon i uru­cha­mia­my go w try­bie Recovery za pomo­cą przy­ci­sków VOL UP + POWER + HOME. Trzy­ma­my je do momen­tu poja­wie­nia się menu po ekra­nie star­to­wym Sam­sun­ga. W try­bie tym poru­sza­my się za pomo­cą przy­ci­sków VOL UP (w górę), VOL DOWN (w dół) oraz HOME (zatwier­dze­nie). Przed roz­po­czę­ciem akta­li­za­cji musi­my wyko­nać nastę­pu­ją­ce działania:

 • wipe data/factory reset
 • wipe cache partition
 • wipe dalvik cache (z menu advanced).

Po wyczysz­cze­niu tele­fo­nu może­my przejść do aktu­ali­za­cji sys­te­mu. W tym celu wybie­ra­my opcję install zip from sdcard i wska­zu­je­my plik cm-11-20150901-SNAPSHOT-XNG3CAO3G0-galaxysmtd.zip z pamię­ci tele­fo­nu. Następ­nie potwier­dza­my insta­la­cję. Po jej roz­po­czę­ciu tele­fon sam się z restar­tu­je przy­naj­mniej raz. Nie reagu­je­my i nie prze­ry­wa­my procesu.

Po jego zakoń­cze­niu zosta­nie nam wyświe­tlo­ny tro­chę ina­czej wyglą­da­ją­cy tryb Recovery. Za jego pomo­cą ponow­nie wybie­ra­my opcję install zip from sdcard i tym razem wska­zu­je­my plik gapps-kk-20140606-signed.zip. Ponow­nie potwier­dza­my ope­ra­cję i cier­pli­wie cze­ka­my – tym razem nie powin­no być restartów.

Po zakoń­cze­niu pro­ce­su zosta­nie nam wyświe­tlo­ne głów­ne menu CWM Reco­ve­ry. Wybie­ra­my opcję reboot system now. Tele­fon zacznie się ponow­nie uru­cha­miać, po ekra­nie star­to­wym Sam­sun­ga zoba­czy­my ekran cyano­gen­mo­da. Pierw­sze uru­cho­mie­nie trwa zawsze bar­dzo dłu­go, jed­nak nie reagu­je­my tyl­ko cier­pli­wie cze­ka­my na jego zakończenie.

Poja­wi się kre­ator pierw­sze­go uru­cho­mie­nia. Miłe­go korzy­sta­nia z KitKata!

Rato­wa­nie telefonu

Na ten tele­fon dostęp­ne są roz­ma­ite romy nie tyl­ko Cyano­gen­mod, ale rów­nież Slim­ka­ty, omni­ro­my – nie­któ­re nawet w wer­sjach Andro­ida 5, 6 i 7. Nie wszyst­kie jed­nak mają rów­nie pro­sty spo­sób insta­la­cji i czę­sto lądu­je­my w nie dzia­ła­ją­cym popraw­nie Reco­ve­ry TWRP albo pętli uru­cha­mia­nia. W takim wypad­ku wyj­mu­je­my bate­rię, po jej wło­że­niu uru­cha­mia­my tele­fon w try­bie Download i postę­pu­je­my zgod­nie ze znaj­du­ją­cą się powy­żej instruk­cją fla­sho­wa­nia Adn­ro­ida 2.3.5 Gingerbread.

Więcej

Ubun­tu i Bash, od cze­go zacząć?

Piszę z zawo­do­wą spra­wą, pyta­niem do eks­per­ta Linu­xa. Kie­dyś przez krót­ki czas korzy­sta­łem z Min­ta, ale posta­no­wi­łem się poznać go na porząd­nie korzy­sta­jąc z naj­pow­szech­niej­szej wer­sji – Ubuntu.
Czy możesz mi pole­cić co powi­nie­nem poznać by poru­szać się po nim spraw­nie oraz gdzie/jak mogę tego doko­nać (szko­le­nia, tutoriale)?
Dodat­ko­wo możesz mi wytłu­ma­czyć popu­lar­ność Basha, dla­cze­go jest tak waż­ny? Jego też bym chciał poznać więc wszel­kie wska­zów­ki do nauki mile widziane.

Ubun­tu będzie cał­ko­wi­cie w porząd­ku do nauki sys­te­mów GNU/Linux. Obec­nie obok Cen­tos zda­je się być stan­dar­dem zarów­no na desk­to­pach jak i na ser­we­rach. Włącz­nie z tym, że bez skła­da­nia spe­cjal­ne­go zamó­wie­nia, mój służ­bo­wy kom­pu­ter przy­szedł wła­śnie z Ubun­tu na pokła­dzie. Obec­nie korzy­stam z Ubun­tu Stu­dio, któ­re uła­twia mi kon­fi­gu­ra­cję i pra­cę z mul­ti­me­dia­mi, któ­rą dość czę­sto wykonuję.

W spra­wie porząd­nej nauki Ubun­tu gorą­co pole­cam Ci książ­kę Ubun­tu. Ofi­cjal­ny pod­ręcz­nik. Wyda­nie VIII. Nie jest dro­ga, a zawie­ra cał­kiem faj­nie przed­sta­wio­ne roz­ma­ite aspek­ty sys­te­mu nie tyl­ko dla począt­ku­ją­cych, ale rów­nież dla zaawan­so­wa­nych. Poza książ­ką naj­prost­szą meto­dą ucze­nia się sys­te­mu jest wyszu­ki­wa­nie roz­wią­zań swo­ich pro­ble­mów w sie­ci i wpro­wa­dza­nie ich w życie oraz samo­dziel­ne kom­bi­no­wa­nie bez oba­wy o zepsu­cie sys­te­mu. Zakła­da­jąc, że będziesz robił kopię zapa­so­wą waż­nych dla sie­bie danych ponow­na insta­la­cja sys­te­mu zaj­mie zale­d­wie kil­ka­dzie­siąt minut.

Dobry­mi ser­wi­sa­mi zawie­ra­ją­cy­mi infor­ma­cje, porad­ni­ki oraz arty­ku­ły o cie­ka­wych pro­gra­mach są WebUpd8 oraz OMG! Ubun­tu!.

Bash wywo­dzi się z cza­sów, kie­dy inter­fej­sy gra­ficz­ne jesz­cze nie ist­nia­ły, a potem przez dłu­gi czas nie były zbyt powszech­ne. W tam­tym okre­sie do wyko­ny­wa­nia akcji takich jak obli­cze­nia na pod­sta­wie danych z otrzy­ma­ne­go doku­men­tu i two­rze­nie gra­fów oraz innych form prze­twa­rza­nia wyma­ga­ło łącze­nia ze sobą wie­lu małych pro­gra­mów (takich jak AWK/SED – prze­twa­rza­nie doku­men­tu czy bc – wyko­ny­wa­nie obli­czeń). Two­rząc taki zbiór komend połą­czo­nych ze sobą zna­ka­mi | (prze­każ wyj­ście do następ­nej komen­dy) lub && (po zakoń­cze­niu wyko­naj nastę­pu­ją­cą komen­dę) za pomo­cą jed­nej linij­ki jeste­śmy w sta­nie na przy­kład pobrać wszyst­kie wystą­pie­nia dane­go sło­wa w pli­kach i poli­czyć je wyko­nu­jąc następ­nie na pod­sta­wie tej infor­ma­cji wpro­wa­dze­nie nowe­go rekor­du do bazy danych. Takie linij­ki nazy­wa­my one-linerami.

Stop­nio­wo łączo­ne ze sobą pro­gra­my sta­wa­ły się co raz bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne i dal­sze trzy­ma­nie ich w jed­nej linij­ce nie mia­ło sen­su. Powo­do­wa­ło, że były one kom­plet­nie nie­czy­tel­ne i nie­moż­li­we do dal­sze­go roz­wi­ja­nia, nie mówiąc już o ponow­nym wpro­wa­dza­niu. Zaczę­to zapi­sy­wać je w skryp­tach (pli­kach tek­sto­wych z roz­sze­rze­niem *.sh zawie­ra­ją­cych listę instruk­cji do wyko­na­nia). Bash jest jed­nym ze śro­do­wisk, w któ­rych może­my wyko­ny­wać nasze komen­dy. Dostar­cza do tego celu mecha­ni­zmy pętli oraz instruk­cji warun­ko­wych, któ­re uła­twia­ją two­rze­nie pro­gra­mów (pury­ści lubią trzy­mać się nazy­wa­nia ich skryp­ta­mi) wyko­nu­ją­cych za nas skom­pli­ko­wa­ne zada­nia bez potrze­by nasze­go czu­wa­nia nad ich wyko­na­niem i podej­mo­wa­nia kolej­nych decy­zji. Jest to zatem świet­ne narzę­dzie do auto­ma­ty­za­cji zadań wyko­ny­wa­nych w sys­te­mach z rodzi­ny Unik­sa (od nie­daw­na rów­nież MS Win­dows). War­to jed­nak pamię­tać, że bash to jedy­nie śro­do­wi­sko i zestaw pod­sta­wo­wych funk­cji. Zaawan­so­wa­ne zada­nia może­my reali­zo­wać dzię­ki zesta­wom apli­ka­cji dostar­cza­nych w pakie­tach takich jak coreutils. To dzię­ki nim w sys­te­mie poja­wia­ją się apli­ka­cje awk/sed/cron (pla­no­wa­nie auto­ma­tycz­ne­go wyko­na­nia zadania)/bc i wie­le innych. Two­rzo­ne przez nas linij­ki czy skryp­ty są w rze­czy­wi­sto­ści kom­pi­lo­wa­niem ich funk­cji ze sobą, tak byśmy nie musie­li żmud­nych zadań wyko­ny­wać samodzielnie.

Do nauki basha i pozo­sta­łych narzę­dzi linii komend pole­cam: nixCraft (publi­ku­ją świet­ne porad­ni­ki), Serię Bash by exam­ple” od IBM, SEDAWK” na stro­nie Grze­go­rza Nale­py, kie­dyś O’Reilly wyda­ło świet­ną książ­kę sed & awk, któ­ra zosta­ła nawet wyda­na u nas przez Helion, ale nie­ste­ty cięż­ko jest nasze rodzi­me wyda­nie gdzie­kol­wiek jesz­cze dostać. Tu podob­nie jak w przy­pad­ku sys­te­mu Ubun­tu, dobrze jest uczyć się kom­bi­nu­jąc i sta­ra­jąc się zro­zu­mieć roz­wią­za­nia przed­sta­wia­ne onli­ne dla pro­ble­mów, któ­re mamy do rozwiązania.

Gra­fi­ka Ubun­tu dzię­ki uprzej­mo­ści Cano­ni­cal Ltd. udo­stęp­nio­na na licen­cji CC BY-SA 3.0.

Więcej

Migra­cja z Cen­tOS na Scien­ti­fic Linux

(tl;dr – przejdź do nagłów­ka Pro­ce­du­ra”)

Roz­wią­za­nie jakim jest zmia­na dys­try­bu­cji zasto­so­wa­łem dla okre­ślo­ne­go w tytu­le przy­pad­ku, jed­nak z powo­dze­niem moż­na zasto­so­wać je zarów­no przy prze­siad­ce z Red Hat Enter­pri­se Linux (RHEL) na dowol­ną opar­tą na (i kom­pa­ty­bil­ną binar­nie z) nim dys­try­bu­cję, jak i mię­dzy nimi. Cały pro­ces zawie­ra się w kil­ku pro­stych komen­dach. Kie­dy to może się przydać?

Więcej

Nowy (sen­sow­ny) plan wydaw­ni­czy Fedory?

Ubun­tu chce iść w rol­ling rele­ase i zaczy­na o tym gło­śno mówić, a tym cza­sem w Fedo­rze dys­ku­tu­ją nad bar­dzo faj­nym pla­nem wydawniczym:

Duży nume­rek co dwa lata, a w mię­dzy­cza­sie XX.0, XX.1, XX.2 i XX.3 co pół roku. W ten spo­sób nie będą wię­cej musie­li spie­szyć się z rze­cza­mi nie­moż­li­wy­mi do wła­ści­we­go wyko­na­nia w obec­nym sys­te­mie, jak prze­pi­sa­nie ana­con­dy w 6 mie­się­cy… Każ­de z tych mniej­szych wydań będzie wspie­ra­ne przez 13 mie­się­cy – brzmi dobrze i mam nadzie­ję, że przejdzie!

Pro­po­no­wa­ny plan wydaw­ni­czy Fedo­ry 20

Wię­cej na ten temat może­cie prze­czy­tać na blo­gu Mái­rín Duf­fy, wpis ten zawie­ra ład­ne gra­fi­ki obra­zu­ją­ce pro­po­no­wa­ny plan wydaw­ni­czy wraz z wyczer­pu­ją­cym opi­sem. Jest rów­nież dostęp­ne nagra­nie z pre­zen­ta­cji FUD­con, pod­czas któ­rej Spot przed­sta­wiał swo­ją propozycję:

Więcej

RMS: Ubun­tu to spyware!

Richard Stal­l­man (RMS) – zało­ży­ciel ruchu wol­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, sły­ną­cy obec­nie z kon­tro­wer­syj­nych wypo­wie­dzi – powra­ca na czo­łów­ki por­ta­li poświę­co­nych WiOO nazy­wa­jąc Ubun­tu spy­wa­re”.

Więcej

Fire­fox bez­sprzecz­nym zwycięzcą

Po raz kolej­ny ziry­to­wa­łem się korzy­sta­jąc z Ope­ry. Tym razem jed­nak posta­no­wi­łem podzie­lić się swo­im powo­dem, dla któ­re­go to Fire­fox jest bez­sprzecz­nym zwy­cięz­cą moje­go pry­wat­ne­go ran­kin­gu prze­glą­da­rek i nic nie zapo­wia­da by mia­ło się to zmienić.

Lubię Ope­rę, do Chrome/Chromium mam sto­su­nek raczej obo­jęt­ny, ale nie­ste­ty bar­dzo czę­sto poja­wia się u mnie moment, w któ­rym obie te prze­glą­dar­ki nie nada­ją się do użyt­ku. Nie cho­dzi tu w żad­nym wypad­ku o gło­śno oma­wia­ne we wszel­kich bran­żo­wych porów­na­niach: zarzą­dza­nie pamię­cią, wyko­rzy­sty­wa­nie zaso­bów pro­ce­so­ra – jeste­śmy w koń­ców­ce 2012 roku – dla prze­cięt­ne­go lap­to­pa te czyn­ni­ki nie mają wiel­kie­go zna­cze­nia. Kie­dyś dość liczą­cym się argu­men­tem były dodat­ki – już nie są. Zarów­no Ope­ra jak i Chro­me doro­bi­ły się bar­dzo boga­tej bazy, któ­ra w więk­szo­ści przy­pad­ków jest wystarczająca.

Więcej

Ubun­tu 12.10 wydane

tl;dr – Wczo­raj poja­wi­ło się nowe wyda­nie popu­lar­nej dys­try­bu­cji Ubun­tu, sku­pia­ją­ce się na zmia­nach w inter­fej­sie użyt­kow­ni­ka oraz postę­pu­ją­cej inte­gra­cji z usłu­ga­mi w chmurze.

Przy­go­to­wa­ne przez fir­mę Cano­ni­cal wyda­nie Ubun­tu 12.10 zaty­tu­ło­wa­ne zosta­ło Quan­tal Quet­zal”. Przyj­rzyj­my się nowo­ściom wpro­wa­dzo­nym w wydaniu:

Przy­sto­so­wa­nie do pra­cy w chmurze

Nowe wyda­nie zorien­to­wa­ne jest na lep­szą współ­pra­cę z usłu­ga­mi w chmu­rze. Prze­glą­da­jąc sieć za pomo­cą Fire­fok­sa na wie­lu stro­nach takich jak Youtu­be, Red­dit, Gma­il czy Face­bo­ok może­my zuwa­żyć poja­wia­ją­ce się komu­ni­ka­ty z pyta­niem o to, czy chce­my zain­sta­lo­wać dodat­ki umoż­li­wia­ją­ce nam szyb­szy dostęp do tych­że usług. Moż­li­wość ta doty­czy 30 popu­lar­nych ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Zain­sta­lo­wa­nie takie­go dodat­ku powo­du­je poja­wie­nie się w menu Uni­ty odpo­wied­nich skrótów:

Źró­dło: omgu​bun​tu​.co​.uk

Więcej

Sto­isko wol­no­ścio­we na Przy­stan­ku Woodstock

Tym razem cał­kiem przy­jem­ne ogło­sze­nie. Jako FWiOO i OSme­dia uczest­ni­czę w orga­ni­za­cji sto­iska wol­no­ścio­we­go na tego­rocz­nym Perzy­stan­ku Wood­stock. Gorą­co zapra­szam do odwie­dza­nia, poni­żej znaj­dzie­cie naszą infor­ma­cję prasową:

Po dwóch latach nie­obec­no­ści na Przy­sta­nek Wood­stock wra­ca sto­isko wol­no­ścio­we – tym razem orga­ni­zo­wa­ne wspól­nie przez kil­ka orga­ni­za­cji zwią­za­nych z sze­ro­ko poję­tym ruchem wol­no­ści cyfro­wej i zrób-to-sam”. W dniach 31.07−03.08 w Kostrzy­nie nad Odrą, na tere­nie Przy­stan­ku Wood­stock 2012 będzie­my poka­zy­wać, wyja­śniać i mówić o wol­no­ści w erze cyfrowej:

 • Fun­da­cja Wol­ne­go i Otwar­te­go Opro­gra­mo­wa­nia popro­wa­dzi warsz­ta­ty z pod­staw oraz uży­cia wol­ne­go i otwar­te­go opro­gra­mo­wa­nia; zaś z pomo­cą Pol­skiej Gru­py Użyt­kow­ni­ków Linuk­sa oraz War­szaw­skie­go Hackerspace’a prze­pro­wa­dzi poka­zy i warsz­ta­ty z uży­cia WiOO w twór­czo­ści arty­stycz­nej. Odbę­dą się też wykła­dy na temat idei ruchów wol­no­ścio­wych w dome­nie cyfrowej.
 • Open­Stre­et­Map Pol­ska poka­że jak edy­to­wać i wyko­rzy­sty­wać otwar­tą kar­to­gra­fię, na przy­kła­dzie wspól­nie two­rzo­nej mapy Przy­stan­ku Woodstock.
 • Odbę­dą się rów­nież wykła­dy i warsz­ta­ty na temat zacho­wa­nia pry­wat­no­ści oraz higie­ny przy korzy­sta­niu z Inter­ne­tu i innych cyfro­wych technologii.
 • Dzię­ki Labo­ra­to­rium Wol­no­ści Fre­elab dowie­cie się też o koope­ra­tyź­mie jako spo­so­bie samo­or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej oraz o scrap sour­ce eco­lo­gy”. Odbę­dzie się to w for­mie warsz­ta­tów z budo­wa­nia kolek­to­rów sło­necz­nych z odpa­dów i dys­ku­sji o tech­no­lo­giach uwolnionych”.
 • Dla fanów Linuk­sa i Wol­ne­go Opro­gra­mo­wa­nia, War­szaw­ski Hac­ker­spa­ce będzie odle­wał gip­so­we figur­ki pin­gwi­na na oczach i przy udzia­le publiczności.

Na sto­isku zawsze znaj­dzie­cie infor­ma­cje o orga­ni­za­cjach i ide­ach przez nie pro­mo­wa­nych, będzie­cie mogli posłu­chać muzy­ki na wol­nych licen­cjach (całą biblio­te­kę będzie moż­na rów­nież prze­grać sobie na naszym sto­isku), zapo­znać się bli­żej z sys­te­mem Ubun­tu, GNU/Linux (oraz wziąć go do domu na płyt­ce bądź pen­draj­wie), a w mia­rę moż­li­wo­ści – sko­rzy­stać z Inter­ne­tu. Oczy­wi­ście za pomo­cą wol­ne­go oprogramowania.

Będzie­my dzia­łać rów­nież poza samym sto­iskiem, two­rząc doku­men­ta­cję foto­gra­ficz­ną Przy­stan­ku z zie­mi i lataw­ców. Jeże­li zaś zbie­rze się wystar­cza­ją­ca licz­ba chęt­nych – posta­ra­my się zor­ga­ni­zo­wać Pierw­szą Wood­stoc­ko­wą Para­dę Cyfro­wej Wolności.
W razie wszel­kich pytań pisz­cie do nas na adres woodstock@​wolnakultura.​pl.

Tego­rocz­ne sto­isko orga­ni­zo­wa­ne jest pod patro­na­tem medial­nym gru­py OSme­dia oraz ser­wi­su Wol­na Kultura.

Więcej