O mnie

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Marcin „sirmacik” Karpezo

Programista z 15 letnim doświadczeniem w realizacji projektów stron i aplikacji internetowych oparciu o WordPress. W ramach swoich prac tworzyłem blogi, strony informacyjne, BIP, sklepy i zaawansowane usługi internetowe. Wykorzystuję również wiele innych technologii zajmując się projektami w ujęciu Full Stack. Prowadzę również prelekcje dotyczące higieny pracy z WordPress, jego zabezpieczania oraz decentralizacji. Jestem zwolennikiem metodologii stron zadaniowych opartych o WordPress. Przydatne wskazówki i porady wynikające z mojej pracy z tym CMS opisałem w książce „Word­Press – od insta­la­cji do roz­bu­do­wa­nego ser­wisu WWW” wydanej nakładem Komputer Świata.

Trener cyberbezpieczeństwa prowadzący CryptoParty, warsztaty, szkolenia i prelekcje dotyczące bez­piecz­nego pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści osób prywatnych, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i firm w dobie wszech­obec­nego inter­netu i tech­no­lo­gii. Dotychczasowe programy prowadzonych przeze mnie zajęć.

Administrator infrastruktury serwerowej zajmujący się między innymi administracją i automatyzacją infrastruktury serwerowej zorientowanej na bezpieczne przechowywanie danych osób prywatnych, organizacji i przedsiębiorstw. W swojej pracy wykorzystuję systemy operacyjne GNU/Linux, FreeBSD i OpenBSD, technologie wirtualizacji i orkiestracji.

Mój profil w serwisie LinkedIn.

Pozostałe doświadczenia:

Na przestrzeni lat pro­wa­dzi­łem pre­zen­ta­cje na temat otwar­tego ser­wisu spo­łecz­no­ścio­wego Dia­spora*, Wol­nego i Otwar­tego Opro­gra­mo­wa­nia jako drogi roz­woju swo­jej kariery oraz Wol­nej Kul­tury. Występowałem również mówiąc o Word­Press, jego zasto­so­wa­niach, cie­ka­wych wdro­że­niach i inte­re­su­ją­cych technologiach. Wcześniej zajmowałem się organizacją spotkań „Linux w BRAMIE” (obecnie Linu.X-lab) oraz konferencji Archcon w Warszawie. Od lat współpracuję z Fundacją Nowoczesna Polska przy okazji projektów takich jak CopyCamp, Wielki Turniej Edukacji Medialnej i Cybernauci.

Osobną drogą były spotkania i konsultacje biznesowe zorientowane na pracę nad biznesplanem, wskazywanie właściwych technologii pozwalających na jego realizację i łączenie z właściwym inwestorem, który pozwoli na wspólne osiągnięcie sukcesu. Działanie to rozpoczęło się jeszcze w laboratorium technik mobilnych BRAMA na Politechnice Warszawskiej i było przeze mnie kontynuowane w formie freelancingu.

Jestem też entuzjastą wolnych i otwartych technologii, które stają się coraz lepszymi narzędziami. Hobbystycznie zajmuję się ich tłumaczeniem na język polski (projekty takie jak: MX Linux, Ubuntu, narzędzia związane z dystrybucją Arch Linux). Tłumaczę również artykuły technologiczne.