O mnie

Mar­cin Kar­pe­zo

Pro­gra­mi­sta z 10 let­nim doświad­cze­niem w reali­za­cji pro­jek­tów stron i apli­ka­cji inter­ne­to­wych opar­ciu o Word­Press. W ramach swo­ich prac two­rzy­łem blo­gi, stro­ny infor­ma­cyj­ne, BIP, skle­py i zaawan­so­wa­ne usłu­gi inter­ne­to­we. Wyko­rzy­stu­ję rów­nież wie­le innych tech­no­lo­gii zaj­mu­jąc się pro­jek­ta­mi w uję­ciu Full Stack. Pro­wa­dzę rów­nież pre­lek­cje doty­czą­ce higie­ny pra­cy z Word­Press, jego zabez­pie­cza­nia oraz decen­tra­li­za­cji. Jestem zwo­len­ni­kiem meto­do­lo­gii stron zada­nio­wych opar­tych o Word­Press. Przy­dat­ne wska­zów­ki i pora­dy wyni­ka­ją­ce z mojej pra­cy z tym CMS opi­sa­łem w książ­ce Word­Press – od insta­la­cji do roz­bu­do­wa­nego ser­wisu WWW wyda­nej nakła­dem Kom­pu­ter Świa­ta.

Tre­ner cyber­bez­pie­czeń­stwa pro­wa­dzą­cy Cryp­to­Par­ty, warsz­ta­ty, szko­le­nia i pre­lek­cje doty­czą­ce bez­piecz­nego pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści osób pry­wat­nych, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i firm w dobie wszech­obec­nego inter­netu i tech­no­lo­gii. Dotych­cza­so­we pro­gra­my pro­wa­dzo­nych prze­ze mnie zajęć.

Admi­ni­stra­tor infra­struk­tu­ry ser­we­ro­wej zaj­mu­ją­cy się mię­dzy inny­mi admi­ni­stra­cją i auto­ma­ty­za­cją infra­struk­tu­ry ser­we­ro­wej zorien­to­wa­nej na bez­piecz­ne prze­cho­wy­wa­nie danych osób pry­wat­nych, orga­ni­za­cji i przed­się­biorstw. W swo­jej pra­cy wyko­rzy­stu­ję sys­te­my ope­ra­cyj­ne GNU/Linux, Fre­eBSD i OpenBSD, tech­no­lo­gie wir­tu­ali­za­cji i orkie­stra­cji.

Mój pro­fil w ser­wi­sie Lin­ke­dIn.

Pozo­sta­łe doświad­cze­nia:

Na prze­strze­ni lat pro­wa­dzi­łem pre­zen­ta­cje na temat otwar­tego ser­wisu spo­łecz­no­ścio­wego Dia­spora*, Wol­nego i Otwar­tego Opro­gra­mo­wa­nia jako dro­gi roz­woju swo­jej karie­ry oraz Wol­nej Kul­tury. Wystę­po­wa­łem rów­nież mówiąc o Word­Press, jego zasto­so­wa­niach, cie­ka­wych wdro­że­niach i inte­re­su­ją­cych tech­no­lo­giach. Wcze­śniej zaj­mo­wa­łem się orga­ni­za­cją spo­tkań Linux w BRA­MIE” (obec­nie Linu.X-lab) oraz kon­fe­ren­cji Arch­con w War­sza­wie. OD lat współ­pra­cu­ję z Fun­da­cją Nowo­cze­sna Pol­ska przy oka­zji pro­jek­tów takich jak Copy­Camp, Wiel­ki Tur­niej Edu­ka­cji Medial­nej i Cyber­nau­ci.

Osob­ną dro­gą były spo­tka­nia i kon­sul­ta­cje biz­ne­so­we zorien­to­wa­ne na pra­cę nad biz­ne­spla­nem, wska­zy­wa­nie wła­ści­wych tech­no­lo­gii pozwa­la­ją­cych na jego reali­za­cję i łącze­nie z wła­ści­wym inwe­sto­rem, któ­ry pozwo­li na wspól­ne osią­gnię­cie suk­ce­su. Dzia­ła­nie to roz­po­czę­ło się jesz­cze w labo­ra­to­rium tech­nik mobil­nych BRA­MA na Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej i było prze­ze mnie kon­ty­nu­owa­ne w for­mie fre­elan­cin­gu.

Jestem też entu­zja­stą wol­nych i otwar­tych tech­no­lo­gii, któ­re sta­ją się coraz lep­szy­mi narzę­dzia­mi. Hob­by­stycz­nie zaj­mu­ję się ich tłu­ma­cze­niem na język pol­ski (pro­jek­ty takie jak: MX Linux, Ubun­tu, narzę­dzia zwią­za­ne z dys­try­bu­cją Arch Linux). Tłu­ma­czę rów­nież arty­ku­ły tech­no­lo­gicz­ne.

Pry­wat­nie:

Bar­dzo inte­re­su­ję się zagad­nie­nia­mi medy­ta­cji, inspi­ra­cji, sztu­ki i pobu­dza­nia kre­atyw­no­ści. Roz­wi­jam swo­ją pasję DIYzrób to sam” (wyko­nu­ję samo­dziel­nie mię­dzy inny­mi: pły­ny do czysz­cze­nia, peelin­gi do cia­ła, odświe­ża­cze powie­trza).