Sam­sung Gala­xy S (GT-I9000) aktu­ali­za­cja do Kit­Kat

Poni­żej przed­sta­wio­ne dzia­ła­nia na pew­no ska­su­ją wszel­kie dane z Two­je­go tele­fo­nu. Mogą też spo­wo­do­wać, że nie będzie on dzia­łał i znaj­dzie się w sta­nie zna­nym jako brick.

Root i CWM Reco­ve­ry

Dla powo­dze­nia całe­go pro­ce­su nasz sys­tem powi­nien dzia­łać pod kon­tro­lą sys­te­mu Andro­id Gin­ger­bre­ad 2.3.5. Dodat­ko­wo w trak­cie nale­ży dosto­so­wy­wać wszel­kie buil­dy w związ­ku z tym pole­cam fla­sho­wa­nie takie­go, do któ­re­go mamy kom­plet paczek. Pro­po­zy­cję moż­na zna­leźć pod adre­sem: https://​archi​ve​.org/​d​e​t​a​i​l​s​/​i​9​0​0​0​_​g​a​l​a​x​y​s​mtd.7z. Zawie­ra ona:

 • ste­row­ni­ki dla tele­fo­nów Sam­sung;
 • wła­ści­wą wer­sję pro­gra­mu Odin, któ­ra dzia­ła z naszym tle­fo­nem;
 • kom­plet­ny obraz sys­te­mu, root, oraz jądro sys­te­mu z CWM reco­ve­ry;
 • ostat­nie wyda­nie cyano­gen­mo­da 11 dla tele­fo­nu gala­xy­smtd;
 • dzia­ła­ją­ce z nim google apps.

Dodat­ko­wa uwa­ga: dobrze jest wyko­ny­wać dzia­ła­nia na sys­te­mie Win­dows, któ­ry goto­wi jeste­śmy potem rein­sta­lo­wać, bo może w wyni­ku tych dzia­łań zostać zawi­ru­so­wa­ny. Maszy­na wir­tu­al­na nas nie urzą­dza.

Pierw­szym kro­kiem jest insta­la­cja ste­row­ni­ków Sam­sung dla nasze­go tele­fo­nu i ponow­ne uru­cho­mie­nie sys­te­mu. Kolej­ny to uru­cho­mie­nie Odina w wer­sji 1.83, któ­ra jako ostat­nia wła­ści­wie obsłu­gu­je model I9000.

Teraz zaj­mu­je­my się tele­fo­nem i uru­cha­mia­my go w try­bie Down­lo­ad trzy­ma­jąc jed­no­cze­śnie przy­ci­ski VOL DOWN + POWER + HOME. Trzy­ma­my je do momen­tu, w któ­rym na ekra­nie poja­wi się żół­ta gra­fi­ka i napi­sy. Po pod­łą­cze­niu tele­fo­nu Odin powi­nien zare­ago­wać i wyświe­tlić komu­ni­kat zawie­ra­ją­cy Added.

Tryb <code>Download</code>

Z kata­lo­gu I9000XXJW4_I9000OXAJW4_XEU otwie­ra­my kolej­ne pli­ki:

 • PIT: s1_odin_20100512.pit
 • BOOTLO­ADER: APBOOT_I9000XXJW4_CL1043937.tar.md5
 • PDA: CODE_I9000XXJW4_CL1043937.tar.md5
 • PHO­NE: MODEM_I9000XXJW4_CL1118084.tar.md5
 • CSC: GT-I9000-CSC-HOME-MULTI-OXAJW4-LITE.tar.md5

Następ­nie kli­ka­my Start. Roz­pocz­nie się pro­ces fla­sho­wa­nia, któ­ry może potrwać kil­ka­na­ście minut. Nasz Sam­sung może w tym cza­sie się zre­star­to­wać kil­ka razy, nie reagu­je­my. Po zakoń­cze­niu odłą­cza­my tele­fon i zamy­ka­my Odina. Ponow­nie uru­cha­mia­my go w try­bie Download za pomo­cą VOL DOWN + POWER + HOME, uru­cha­mia­my Odina i pod­łą­cza­my tele­fon.

Tym razem z kata­lo­gu I9000XXJW4_I9000OXAJW4_XEU_DEODEX_ROOT wybie­ra­my pli­ki:

 • PIT: s1_odin_20100512.pit
 • PDA: CODE_I9000XXJW4_ROOT_DEODEX.tar.md5

Kli­ka­my na Start. Pro­ces powi­nien być tro­chę krót­szy niż poprzed­nio. Kie­dy Odin zako­mu­ni­ku­je nam, że skoń­czył, a tele­fon zacznie się ponow­nie uru­cha­miać powta­rza­my pro­ce­du­rę restar­tu tele­fo­nu w tryb Download i restar­tu­je­my Odina.

Z kata­lo­gu CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS wska­zu­je­my jako PDA plik CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS.tar i kli­ka­my na Start. Po zakoń­cze­niu tele­fon zacznie się ponow­nie uru­cha­miać. Tym razem prze­cho­dzi­my pro­ce­du­rę pierw­sze­go uru­cho­mie­nia, przez któ­rą prze­pro­wa­dza nas kre­ator.

Aktu­ali­za­cja do Andro­ida 4.4 Kit­Kat.

Po pod­łą­cze­niu tele­fo­nu do kom­pu­te­ra powi­nien się on zaanon­so­wać w sys­te­mie i umoż­li­wić kopio­wa­nie pli­ków. Prze­no­si­my na pamięć tele­fo­nu (nie kar­tę SD) nastę­pu­ją­ce pli­ki:

 • cm-11-20150901-SNAPSHOT-XNG3CAO3G0-galaxysmtd.zip
 • gapps-kk-20140606-signed.zip

Po zakoń­cze­niu kopio­wa­nia odłą­cza­my tele­fon i uru­cha­mia­my go w try­bie Recovery za pomo­cą przy­ci­sków VOL UP + POWER + HOME. Trzy­ma­my je do momen­tu poja­wie­nia się menu po ekra­nie star­to­wym Sam­sun­ga. W try­bie tym poru­sza­my się za pomo­cą przy­ci­sków VOL UP (w górę), VOL DOWN (w dół) oraz HOME (zatwier­dze­nie). Przed roz­po­czę­ciem akta­li­za­cji musi­my wyko­nać nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia:

 • wipe data/factory reset
 • wipe cache par­ti­tion
 • wipe dalvik cache (z menu advanced).

Po wyczysz­cze­niu tele­fo­nu może­my przejść do aktu­ali­za­cji sys­te­mu. W tym celu wybie­ra­my opcję install zip from sdcard i wska­zu­je­my plik cm-11-20150901-SNAPSHOT-XNG3CAO3G0-galaxysmtd.zip z pamię­ci tele­fo­nu. Następ­nie potwier­dza­my insta­la­cję. Po jej roz­po­czę­ciu tele­fon sam się z restar­tu­je przy­naj­mniej raz. Nie reagu­je­my i nie prze­ry­wa­my pro­ce­su.

Po jego zakoń­cze­niu zosta­nie nam wyświe­tlo­ny tro­chę ina­czej wyglą­da­ją­cy tryb Recovery. Za jego pomo­cą ponow­nie wybie­ra­my opcję install zip from sdcard i tym razem wska­zu­je­my plik gapps-kk-20140606-signed.zip. Ponow­nie potwier­dza­my ope­ra­cję i cier­pli­wie cze­ka­my – tym razem nie powin­no być restar­tów.

Po zakoń­cze­niu pro­ce­su zosta­nie nam wyświe­tlo­ne głów­ne menu CWM Reco­ve­ry. Wybie­ra­my opcję reboot system now. Tele­fon zacznie się ponow­nie uru­cha­miać, po ekra­nie star­to­wym Sam­sun­ga zoba­czy­my ekran cyano­gen­mo­da. Pierw­sze uru­cho­mie­nie trwa zawsze bar­dzo dłu­go, jed­nak nie reagu­je­my tyl­ko cier­pli­wie cze­ka­my na jego zakoń­cze­nie.

Poja­wi się kre­ator pierw­sze­go uru­cho­mie­nia. Miłe­go korzy­sta­nia z Kit­Ka­ta!

Rato­wa­nie tele­fo­nu

Na ten tele­fon dostęp­ne są roz­ma­ite romy nie tyl­ko Cyano­gen­mod, ale rów­nież Slim­ka­ty, omni­ro­my – nie­któ­re nawet w wer­sjach Andro­ida 5, 6 i 7. Nie wszyst­kie jed­nak mają rów­nie pro­sty spo­sób insta­la­cji i czę­sto lądu­je­my w nie dzia­ła­ją­cym popraw­nie Reco­ve­ry TWRP albo pętli uru­cha­mia­nia. W takim wypad­ku wyj­mu­je­my bate­rię, po jej wło­że­niu uru­cha­mia­my tele­fon w try­bie Download i postę­pu­je­my zgod­nie ze znaj­du­ją­cą się powy­żej instruk­cją fla­sho­wa­nia Adn­ro­ida 2.3.5 Gin­ger­bre­ad.

Więcej

Toshi­ba Cami­leo nie ładu­je – roz­wią­za­nie pro­ble­mu

Jeśli Two­je urzą­dze­nie fir­my Toshi­ba z serii Cami­leo nie chce łado­wać bate­rii: wyłącz je, wyj­mij bate­rię, trzy­ma­jąc przy­cisk power” włóż bate­rię i pod­łącz do łado­wa­nia. Powin­no wzno­wić łado­wa­nie i po pew­nym cza­sie pozwo­lić się uru­cho­mić.

801_9d00b3f09909fe4c3e84bd76f8f4c04c

Obja­wem pro­ble­mów z łado­wa­niem jest moż­li­wość włą­cze­nia urzą­dze­nia tyl­ko i wyłącz­nie przy pod­łą­cze­niu go do prą­du.

Pomo­gło z moją kame­rą Cami­leo P10 – jutro testy jak ona nagry­wa, bo już kom­plet­nie zapo­mnia­łem.

Więcej

[EDC] Casio MQ-24

Wło­ży­łem nową bate­rię do moje­go Casio MQ-24. Mam zamiar nosić go zwłasz­cza teraz pod­czas remon­tu kuch­ni oraz innych tego typu brud­nych even­tów jako zastęp­stwo dla noszo­ne­go na co dzień Tis­so­ta T34148153 (pył itp. nie­ste­ty w ogrom­nych ilo­ściach osa­dza się na bran­so­le­cie i następ­nie bru­dzi rękę).

Casio MQ-24-BLLGF

Bar­dzo dobry i lek­ki zega­rek. Nie zawa­dza, nie zacze­pia się i łatwo się czy­ści. Kolej­ną zale­tą jest nie­wiel­ka cena więc w razie cze­go kup­no kolej­ne­go (na szczę­ście mam jesz­cze ze dwa gdzieś w zana­drzu o ile dobrze pamię­tam) nie sta­no­wi zbyt duże­go wydat­ku.

Więcej

Mój HTC Desi­re (bra­vo) z Cyano­gen­mod na pokła­dzie

Cyanogenmod7 screenshot

Zde­cy­do­wa­nie za dłu­go zwle­ka­łem z wywa­le­niem ory­gi­nal­ne­go roma od HTC z moje­go Desi­re. Bar­dzo doskwie­ra­ło mi jedy­nie 50M dostęp­nej pamię­ci na apli­ka­cje, ale w sumie dość szyb­ko nauczy­łem się z tym żyć. Z dru­giej stro­ny bar­dzo przy­wy­kłem do inter­fej­su Sen­se, któ­ry wyda­wał mi się nie­sa­mo­wi­cie wygod­ny (i z resz­tą był), do cza­su kie­dy w moje łap­ki tra­fił Sam­sung Gala­xy Tab (a o tym w kolej­nym poście, bo to inna cie­kaw­sza histo­ria). Wte­dy dość moc­no zda­łem sobie spra­wę, że prze­strzeń ofe­ro­wa­ną przez wir­tu­al­ne pul­pi­ty moż­na wyko­rzy­stać lepiej niż spo­ry pasek na dole i wiel­ki zegar z pogo­dą na pół ekra­nu (choć z pogo­dy dalej jest mi cięż­ko zre­zy­gno­wać).

Więcej

Ubun­tu vs. kar­ta dźwię­ko­wa USB za piąt­kę

Przy­szła dziś do mnie kar­ta dźwię­ko­wa USB, któ­rej zakup kosz­to­wał mnie całe 5 (słow­nie pięć) zło­tych. Jest to wynik dość nie­for­tun­ne­go zda­rze­nia jakim było wypad­nię­cie pla­sti­ku z gniaz­da słu­chaw­ko­we­go w moim lap­to­pie. Oka­za­ło się, że wymia­na go kosz­tu­je 366zł brut­to… 😐

Pomy­śla­łem więc, że war­to spró­bo­wać z tego typu kar­tą i to naj­le­piej tanią, ponie­waż nie mia­łem bla­de­go poję­cia o tym jak będzie ona dzia­łać pod Linuk­sem. Po pod­łą­cze­niu jej do kom­pa, Ubun­tu momen­tal­nie zała­do­wa­ło wszyst­ko co było potrzeb­ne i jedy­ną czyn­no­ścią jaką trze­ba było wyko­nać był wybór odpo­wied­nie­go urzą­dze­nia wyj­ścia w Pre­fe­ren­cjach dźwię­ku.

Więcej

Tablet Bam­boo Pen

Zaku­pi­łem sobie dziś swój pierw­szy tablet gra­ficz­ny. Wybra­łem Wacom Bam­boo Pen CTL460 głów­nie ze wzglę­du na przy­stęp­ną cenę, pro­por­cje oraz roz­mia­ry, któ­re są wprost ide­al­ne dla mojej ogra­ni­czo­nej ilo­ści miej­sca na biur­ku.

Nie bez zna­cze­nia było czę­sto wspo­mi­na­ne dobre wspar­cie linuk­sa. W pol­skim inter­ne­cie znaj­du­je się pro­sty opis insta­la­cji table­tu autor­stwa Net­Bi­ta. War­to tyl­ko wspo­mnieć, że aktu­al­na wer­sja ste­row­ni­ka to 0.8.8–6.

Tablet świet­nie współ­pra­cu­je z taki­mi apli­ka­cja­mi jak GIMP, Ink­sca­pe czy nawet Google Docs. Oka­zał się rów­nież wygod­nym narzę­dziem do nawi­ga­cji w wie­lu innych apli­ka­cjach. Jako, że jest to mój pierw­szy sprzęt, obsta­wiam, że moje wyma­ga­nia wobec nie­go raczej dopie­ro się ukształ­tu­ją. Póki co jestem mile zasko­czo­ny sze­ro­kim wachla­rzem jego zasto­so­wań, przy­jem­nie się nim gra nawet w Wesnoth. [;

Więcej

ACPI ASU­SA F5GL na ker­ne­lach now­szych niż 2.6.27

Od cza­su wyda­nia pierw­sze­go jaj­ka z serii 2.6.28 poja­wi­ły się u mnie pierw­sze pro­ble­my – ACPI na moim lap­ku nie dzia­ła­ło w ogó­le. Przy oka­zji 2.6.30 zaczę­ło dzia­łać co dru­gie wyj­ście ze sta­nu wstrzy­ma­nia. Z kole­in na ker­ne­lu w wer­sji 2.6.32 oka­za­ło się, że aby dzia­ła­ło za każ­dym razem nale­ży prze­ła­do­wać moduł asus_laptop. Nie wystar­czy­ło jed­nak pro­ste wpi­sa­nie komen­dy

modprobe -r asus_laptop modprobe asus_laptop 

do /etc/rc.local – nie­ste­ty nie było żad­nych efek­tów. Ostat­nio jed­nak pora­dzo­no mi wpi­sa­nie tego do skryp­tów wyko­ny­wa­nych przez pm-utils pod­czas wycho­dze­nia z suspen­du. Trze­ba było więc stwo­rzyć plik /etc/pm/sleep.d/reload_acpi_module (nazwa jest oczy­wi­ście przy­kła­do­wa). Oto jego zawar­tość:

#!/bin/dash
if [ -n "$1" ] ([ "$1" = "resume" ] || [ "$1" = "thaw" ]); then
  modprobe -r asus_laptop
  modprobe asus_laptop
fi

Następ­nie trze­ba nadać mu pra­wa wyko­ny­wal­no­ści za pomo­cą pole­ce­nia wyko­ny­wa­ne­go jako root:

chmod +x /etc/pm/sleep.d/reload_acpi_module

Przy następ­nym wyj­ściu ze sta­nu wstrzy­ma­nia efek­ty prze­ła­do­wa­nia modu­łu będą już widocz­ne.

Więcej