Tablet Bam­boo Pen

Zaku­pi­łem sobie dziś swój pierw­szy tablet gra­ficz­ny. Wybra­łem Wacom Bam­boo Pen CTL460 głów­nie ze wzglę­du na przy­stęp­ną cenę, pro­por­cje oraz roz­mia­ry, któ­re są wprost ide­al­ne dla mojej ogra­ni­czo­nej ilo­ści miej­sca na biur­ku.

Nie bez zna­cze­nia było czę­sto wspo­mi­na­ne dobre wspar­cie linuk­sa. W pol­skim inter­ne­cie znaj­du­je się pro­sty opis insta­la­cji table­tu autor­stwa Net­Bi­ta. War­to tyl­ko wspo­mnieć, że aktu­al­na wer­sja ste­row­ni­ka to 0.8.8–6.

Tablet świet­nie współ­pra­cu­je z taki­mi apli­ka­cja­mi jak GIMP, Ink­sca­pe czy nawet Google Docs. Oka­zał się rów­nież wygod­nym narzę­dziem do nawi­ga­cji w wie­lu innych apli­ka­cjach. Jako, że jest to mój pierw­szy sprzęt, obsta­wiam, że moje wyma­ga­nia wobec nie­go raczej dopie­ro się ukształ­tu­ją. Póki co jestem mile zasko­czo­ny sze­ro­kim wachla­rzem jego zasto­so­wań, przy­jem­nie się nim gra nawet w Wesnoth. [;

Podobne wpisy