Tablet Bam­boo Pen

Zaku­pi­łem sobie dziś swój pierw­szy tablet gra­ficz­ny. Wybra­łem Wacom Bam­boo Pen CTL460

Nie bez zna­cze­nia było czę­sto wspo­mi­na­ne dobre wspar­cie linuk­sa. W pol­skim inter­ne­cie znaj­du­je się pro­sty opis insta­la­cji table­tu autor­stwa Net­Bi­ta. War­to tyl­ko wspo­mnieć, że aktu­al­na wer­sja ste­row­ni­ka to 0.8.8–6.

Wesnoth. [;

Podobne wpisy