eZ430-Chro­nos na pokła­dzie!

Czas na posty pozy­tyw­ne, wczo­raj przy­szedł mój nowy, pro­gra­mo­wal­ny zega­rek – eZ430-Chro­nos, zamó­wio­ny dwa dni wcze­śniej! Cena zegar­ka dzię­ki ser­wi­so­wi tide​als​.com to zale­d­wie $25, bez kosz­tów prze­sył­ki.

unboxed eZ430-Chronos from Texas Instruments

Zega­rek przy­szedł bar­dzo porząd­nie zapa­ko­wa­ny, a w zesta­wie otrzy­ma­łem:

* zega­rek
* programator(?)/emulator na USB
* odbior­nik pozwa­la­ją­cy na bez­prze­wo­do­wą komu­ni­ka­cję z zegar­kiem na USB
* mały śru­bo­krę­cik, do roz­krę­ca­nia zegar­ka (co jest wyma­ga­ne przy wgry­wa­niu nowych apli­ka­cji)
* dwie zapa­so­we śrub­ki
* bate­rię CR2032
* pły­tę z opro­gra­mo­wa­niem do obsłu­gi i pro­gra­mo­wa­nia dzia­ła­ją­ce zarów­no pod Win­dow­sem jak i pod Linuk­sem

Z pierw­szych rze­czy zwią­za­nych z insta­la­cją opro­gra­mo­wa­nia: zadbaj­cie o to by wasz kata­log tym­cza­so­wy nie był zamon­to­wa­ny z fla­gą noexec. Potem insta­la­cja spro­wa­dza się na Debianie/Ubuntu do wyko­na­nia kil­ku pro­stych pole­ceń opi­sa­nych w instruk­cji:

2.2.2 Linux® Installation
The eZ430-Chronos PC software for Linux requires TCL/Tk. If your Linux
distribution does not already include TCL/Tk yet, install both with the apt-get command:

sudo apt-get install tcl8.5
sudo apt-get install tk8.5

To generate keyboard events and mouse clicks through the watch
buttons, xdotool is required. Install with the apt-get command:

sudo apt-get install xdotool

The PC now has the infrastructure for the eZ430-Chronos PC Software.
Continue with the eZ430-Chronos installation:

1. Unzip the archive and run Chronos-Setup.
2. Respond to the prompts to install the software.
3. Insert the eZ430-Chronos RF USB access point to the PC.
4. Check the /dev directory for new entry /dev/ttyACMx, where x
    specifies the number of the port.
5. Set the COM variable in eZ430-Chronos_CC_1_2.tcl and
    eZ430-Chronos_Datalogger_1_2.tcl if the
    USB RF access point is not mounted as /dev/ttyACM0
6. Set script files to executable: chmod u+x
    ./eZ430-Chronos_CC_1_2.tcl and chmod u+x ./eZ430-Chronos_Datalogger_1_2.tcl
7. Launch the script from terminal ./eZ430-Chronos_CC_1_2.tcl

NOTE: Linux is supported by the eZ430-Chronos Control Center and eZ430-Chronos Data Logger
PC applications. The eZ430-Chronos software package also contains all
source code for the watch module and access point, which are provided for Code Composer
Studio and the IAR Embedded Workbench. Both IDEs are currently only available for
Windows. CrossWorks from Rowley Associates supports Linux and MacOS but requires manual
project setup. MSPGCC may be used for Linux as well.

Wstęp­ny opis moż­li­wo­ści zegar­ka

zestaw urządzeń do obsługi zegarka

Zega­rek zawie­ra trzy akce­le­ro­me­try, czuj­nik tem­pe­ra­tu­ry, ciśnie­nia, oraz czuj­nik napię­cia bate­rii i GPS. Może poro­zu­mie­wać się na czę­sto­tli­wo­ściach 433 MHz (wybra­na prze­ze mnie wer­sja), 868 MHZ oraz 915 MHz. Wer­sję wybie­ra­my pod­czas zaku­pu. Zega­rek sam w sobie pre­zen­tu­je się cał­kiem nie­źle i jesz­cze bez hako­wa­nia jest cał­ko­wi­cie uży­tecz­ny jako zega­rek. Jeśli doku­pi­my do nie­go jesz­cze odpo­wied­ni pasek, może nam rów­nież mie­rzyć tęt­no pod­czas bie­gu, jest rów­nież wodo­od­por­ny do 30 metrów więc może być dobrym i nie­zbyt dro­gim roz­wią­za­niem rów­nież dla spor­tow­ców.

Co do hako­wa­nia… Już po insta­la­cji i uru­cho­mie­niu apli­ka­cji obsłu­gu­ją­cej punkt dostę­po­wy jeste­śmy w sta­nie ste­ro­wać kur­so­rem myszy za pomo­cą ruchu naszej ręki, ste­ro­wać slaj­da­mi pre­zen­ta­cji oraz przy­pi­sy­wać poszcze­gól­ne kom­bi­na­cje kla­wi­szy róż­nym akcjom. Jed­nym z moich pomy­słów na szyb­kie wyko­rzy­sta­nie tych moż­li­wo­ści było ste­ro­wa­nie muzy­ką gra­ną z moje­go kom­pu­te­ra w domu (w koń­cu zasięg komu­ni­ka­cji do 30 daje dużą wygo­dę).

Bez pro­ble­mu uda­ło mi się kon­tro­lo­wać za pomo­cą tego softu odpa­lo­ną na peł­nym ekra­nie pre­zen­ta­cję i odpa­lać ją. Dzia­ła rów­nież prze­rzu­ca­nie do poprzedniej/następnej pio­sen­ki. Z jakiś powo­dów, pomi­mo odczy­ta­nia odpo­wied­niej kom­bi­na­cji kla­wi­szy w xevie sys­tem nie reagu­je w momen­tach w któ­rych powi­nien zatrzymać/wznowić odtwa­rza­nie (nie tyl­ko rhy­thm­box ale rów­nież mpc) albo zablo­ko­wać ekran. Faj­nie dzia­ła syn­chro­ni­zo­wa­nie cza­su i odczy­ty­wa­nie go oraz symu­lo­wa­nie tęt­na, jutro poba­wię się dalej.

Jest to jed­no z zadań do dłuż­sze­go zba­da­nia, bo jed­nak moż­li­wość uru­cho­mie­nia, bądź zatrzy­ma­nia odtwa­rza­nia jest w takim wypad­ku dość klu­czo­wa.
Póki co nie mia­łem jesz­cze nie­ste­ty cza­su na dal­sze zaba­wy i docie­ka­nia. Wspo­mnę jesz­cze, że jed­ną z rze­czy, któ­ra oszczę­dza spo­ro kli­ka­nia jest moż­li­wość syn­chro­ni­za­cji pod­sta­wo­wych usta­wień cza­su i daty z kom­pu­te­rem. (;

Pomy­słów na wyko­rzy­sta­nie zegar­ka jest z każ­dą chwi­lą, co raz wię­cej, jak tyl­ko doj­dę do tego cze­mu nie dzia­ła odtwa­rza­nie, będę mógł spo­koj­nie zająć się powol­ną ich reali­za­cją i opi­sy­wa­niem na łamach niniej­sze­go bloż­ka. Wszyst­kim, któ­rzy rów­nież zde­cy­do­wa­li się na zakup zegar­ka (a z tego co mi wia­do­mo jest to przy­naj­mniej poło­wa war­szaw­skie­go hakerp­sej­sa) – hap­py hac­king!

Podobne wpisy