eZ430-Chro­nos na pokła­dzie!

Czas na posty pozy­tyw­ne, wczo­raj przy­szedł mój nowy, pro­gra­mo­wal­ny zega­rek – eZ430-Chro­nos, zamó­wio­ny dwa dni wcze­śniej! Cena zegar­ka dzię­ki ser­wi­so­wi tide​als​.com to zale­d­wie $25, bez kosz­tów prze­sył­ki.

unboxed eZ430-Chronos from Texas Instruments

* zega­rek
* programator(?)/emulator na USB

* mały śru­bo­krę­cik, do roz­krę­ca­nia zegar­ka (co jest wyma­ga­ne przy wgry­wa­niu nowych apli­ka­cji)
* dwie zapa­so­we śrub­ki
* bate­rię CR2032

noexec. Potem insta­la­cja spro­wa­dza się na Debianie/Ubuntu do wyko­na­nia kil­ku pro­stych pole­ceń opi­sa­nych w instruk­cji:

2.2.2 Linux® Installation
The eZ430-Chronos PC software for Linux requires TCL/Tk. If your Linux
distribution does not already include TCL/Tk yet, install both with the apt-get command:

sudo apt-get install tcl8.5
sudo apt-get install tk8.5

To generate keyboard events and mouse clicks through the watch
buttons, xdotool is required. Install with the apt-get command:

sudo apt-get install xdotool

The PC now has the infrastructure for the eZ430-Chronos PC Software.
Continue with the eZ430-Chronos installation:

1. Unzip the archive and run Chronos-Setup.
2. Respond to the prompts to install the software.
3. Insert the eZ430-Chronos RF USB access point to the PC.
4. Check the /dev directory for new entry /dev/ttyACMx, where x
    specifies the number of the port.
5. Set the COM variable in eZ430-Chronos_CC_1_2.tcl and
    eZ430-Chronos_Datalogger_1_2.tcl if the
    USB RF access point is not mounted as /dev/ttyACM0
6. Set script files to executable: chmod u+x
    ./eZ430-Chronos_CC_1_2.tcl and chmod u+x ./eZ430-Chronos_Datalogger_1_2.tcl
7. Launch the script from terminal ./eZ430-Chronos_CC_1_2.tcl

NOTE: Linux is supported by the eZ430-Chronos Control Center and eZ430-Chronos Data Logger
PC applications. The eZ430-Chronos software package also contains all
source code for the watch module and access point, which are provided for Code Composer
Studio and the IAR Embedded Workbench. Both IDEs are currently only available for
Windows. CrossWorks from Rowley Associates supports Linux and MacOS but requires manual
project setup. MSPGCC may be used for Linux as well.

Wstęp­ny opis moż­li­wo­ści zegar­ka

zestaw urządzeń do obsługi zegarka


war­szaw­skie­go hakerp­sej­sa) – hap­py hac­king!

Podobne wpisy