ACPI ASU­SA F5GL na ker­ne­lach now­szych niż 2.6.27

Od cza­su wyda­nia pierw­sze­go jaj­ka z serii 2.6.28 poja­wi­ły się u mnie pierw­sze pro­ble­my – ACPI na moim lap­ku nie dzia­ła­ło w ogó­le. Przy oka­zji 2.6.30 zaczę­ło dzia­łać co dru­gie wyj­ście ze sta­nu wstrzy­ma­nia. Z kole­in na ker­ne­lu w wer­sji 2.6.32 oka­za­ło się, że aby dzia­ła­ło za każ­dym razem nale­ży prze­ła­do­wać moduł asus_laptop. Nie wystar­czy­ło jed­nak pro­ste wpi­sa­nie komen­dy

modprobe -r asus_laptop modprobe asus_laptop 

do /etc/rc.local – nie­ste­ty nie było żad­nych efek­tów. Ostat­nio jed­nak pora­dzo­no mi wpi­sa­nie tego do skryp­tów wyko­ny­wa­nych przez pm-utils pod­czas wycho­dze­nia z suspen­du. Trze­ba było więc stwo­rzyć plik /etc/pm/sleep.d/reload_acpi_module (nazwa jest oczy­wi­ście przy­kła­do­wa). Oto jego zawar­tość:

#!/bin/dash
if [ -n "$1" ] ([ "$1" = "resume" ] || [ "$1" = "thaw" ]); then
    modprobe -r asus_laptop
    modprobe asus_laptop
fi

chmod +x /etc/pm/sleep.d/reload_acpi_module

Podobne wpisy