Tiling w open­box

Pod­czas korzy­sta­nia z open­bo­xa, mając za sobą kil­ka mie­się­cy spę­dzo­nych tyl­ko na tiling wm’ach momen­ta­mi bar­dzo odczu­wa­łem brak tego auto­ma­tycz­ne­go ukła­da­nia okie­nek. Pomoc w tej sytu­acji przy­szła cał­ko­wi­cie nie­ocze­ki­wa­nie pod­czas prze­glą­da­nia sek­cji Com­mu­ni­ty Con­tri­bu­tions na forum Archa. Tra­fi­łem tam na apli­ka­cję zwa­ną sti­ler, coś napraw­dę war­to­ścio­we­go. Sti­ler pozwa­la usta­wić otwar­te na danym pul­pi­cie okna w wybra­ny przez nas spo­sób.

Więcej