Zdję­cia dnia

Dzięki niemu dowiedziałem, się że to dziś jest premiera siódemki ;x


"Since Microsoft tried to torpedo the success of the Japan Linux Symposium by launching their
Windows 7 product that same day right across the street, we decided to make some fun of
Microsoft. We dragged Linus to their big promotion booth. One of the sales guys took only
a minute to get Linus sold on it as you can see in the picture. At least that's what he thought.
He obviously had no clue who he was talking to. But in the end Linus did not buy a copy..."

Więcej

Jasność ekra­nu po uśpie­niu

Masz pro­blem z ciem­nym ekra­nem po wyj­ściu ze sta­nu uśpie­nia na swo­im lap­to­pie? Jest na to pro­sty spo­sób, dodaj do swo­je­go pli­ku /etc/rc.local (dla dys­try­bu­cji posia­da­ją­cych skryp­ty star­to­we na modłę BSD) nastę­pu­ją­cą linij­kę:

echo 12 | dd of=/proc/acpi/video/VGA/LCDD/brightness

Zamiast licz­by 12 wstaw odpo­wia­da­ją­cy Ci sto­pień jasno­ści ekra­nu, na Two­jej dys­try­bu­cji ścież­ka do brightness rów­nież może się nie­co róż­nić. Powyż­szy wpis dzia­ła bez zarzu­tu na lap­to­pie ASUS F5GL-AP078. Komen­da zosta­nie wyko­na­na każ­do­ra­zo­wo wyj­ściu ze sta­nu uśpie­nia.

Więcej

Nowe pacz­ki w repo

Dziś w repozytorium znalazły się dwie nowe paczki:

  • uimge-git-20090730-1-i686.pkg.tar.gz
    Python picture uploader to different imagehostings
  • guimge-git-20090730-1-i686.pkg.tar.gz
    Gtk picture uploader to different imagehostings written in python
Więcej

Pro Git

Nie­daw­no uka­za­ła się książ­ka Pro Git autor­stwa Scot­ta Cha­co­na. Jest to zbiór przy­dat­nych i cie­ka­wych «sztu­czek» zwią­za­nych z roz­pro­szo­nym sys­te­mem kon­tro­li wer­sji Git, mogą­cych znacz­nie uła­twić nam pra­cę z git i uczy­nić ja jesz­cze przy­jem­niej­szą. Myślę, że książ­ka swo­ją tre­ścią przy­ku­je nie tyl­ko począt­ku­ją­cych użyt­kow­ni­ków Git, ale rów­nież tych któ­rzy zna­ją ten sys­tem kon­tro­li wer­sji na wylot.

Więcej

Wiel­ka aktu­ali­za­cja

Skoń­czy­łem wła­śnie kolej­ną wiel­ką aktu­ali­za­cję Pol­skie­go Repo­zy­to­rium Archli­nu­xa. Po mie­sięcz­nej prze­rwie powra­ca­my na nowym ser­we­rze:

/etc/pacman.conf

[archrepo]
Server =  http://archrepo.net/i686

Pacz­ki obec­nie znaj­du­ją się na moim ser­we­rze – vir­hi­lo wła­śnie wrzu­ca je na ser­wer repo­zy­to­rium. Nie­ste­ty nie jeste­śmy jesz­cze do koca zor­ga­ni­zo­wa­ni, ale to też stan przej­ścio­wy. Stro­na repo­zy­to­rium powin­na poja­wić się w przy­szłym tygo­dniu. Praw­do­po­dob­nie jutro znaj­dzie­my się w posia­da­niu nowej dome­ny http://​archre​po​.net/.

Więcej

The Bat­tle for Wesnoth – recen­zja

Dziś zapre­zen­tu­ję Wam stra­te­gię turo­wą – Wesnoth. Uwa­żam, że jest to jed­na z naj­lep­szych otwar­to źró­dło­wych stra­te­gii. Wyra­sta ona pozio­mem wyko­na­nia ponad wie­le komer­cyj­nych pro­duk­cji.

Zaraz po insta­la­cji otrzy­mu­je­my zestaw jede­na­stu wcią­ga­ją­cych kam­pa­nii, przy któ­rych moż­na spę­dzić całe godzi­ny, a jest to zale­d­wie przed­smak tego, co zaser­wo­wa­li nam deve­lo­pe­rzy. Daniem głów­nym jest świet­nie przy­go­to­wa­ny mul­ti­play­er, lecz o nim za chwi­lę. Wróć­my do kam­pa­nii…

Więcej

GPLv3 zaadap­to­wa­ne w pra­wie poło­wie pro­jek­tów WIOO


Ser­wis CNET zamie­ścił dziś infor­ma­cję mówią­cą o tym, że licen­cja GPLv3 zosta­ła zaadap­to­wa­na w poło­wie pro­jek­tów Open Sour­ce (hosto­wa­nych na Google Code) . W lip­cu 2007 roku GPLv3 była wyko­rzy­sty­wa­na przez 164 pro­jek­ty. Rok póź­niej licz­ba ta wzro­sła do 2,000, a dziś wyno­si ponad 56 tysię­cy, co sta­no­wi 25% wszyst­kich pro­jek­tów hosto­wa­nych na Google Code. Moż­na zatem poku­sić się o stwier­dze­nie, że GPLv3 roz­prze­strze­nia się w bar­dzo szyb­kim tem­pie. Oby tak dalej!

Więcej

Modem ZTE MF636 w Oran­ge pod Linuk­sem

Po tygo­dniu sto­so­wa­nia róż­no­ra­kich kom­bi­na­cji zwią­za­nych z pod­łą­cze­niem się do inter­ne­tu za pomo­cą mode­mu ZTE MF636 ofe­ro­wa­ne­go przez Oran­ge naresz­cie się uda­ło!

Przed­sta­wię pokrót­ce dro­gę, któ­rą do tego dosze­dłem, gdyż róż­ni się ona nie­co od spo­so­bów, któ­re moż­na zna­leźć w sie­ci (doty­czą one głów­nie tego mode­lu ofe­ro­wa­ne­go przez ope­ra­to­rów z Włoch i Austra­lii).

Więcej

We’re linux” – zwy­cięz­cy

Ogło­szo­no roz­wią­za­nie kon­kur­su na naj­lep­szą rekla­mę Linuk­sa – We’re Linux”, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Linux Foun­da­tion.

Zwy­cię­żył vide­oc­lip pod tytu­łem What Does It Mean To Be Free? autor­stwa Amitay’a Twe­eto. Wyróż­nio­ne zosta­ły rów­nież vide­oc­li­py: The Ori­gin… oraz Linux Pub. Oto zwy­cię­skie kli­py:

Więcej

Tiling w open­box

Pod­czas korzy­sta­nia z open­bo­xa, mając za sobą kil­ka mie­się­cy spę­dzo­nych tyl­ko na tiling wm’ach momen­ta­mi bar­dzo odczu­wa­łem brak tego auto­ma­tycz­ne­go ukła­da­nia okie­nek. Pomoc w tej sytu­acji przy­szła cał­ko­wi­cie nie­ocze­ki­wa­nie pod­czas prze­glą­da­nia sek­cji Com­mu­ni­ty Con­tri­bu­tions na forum Archa. Tra­fi­łem tam na apli­ka­cję zwa­ną sti­ler, coś napraw­dę war­to­ścio­we­go. Sti­ler pozwa­la usta­wić otwar­te na danym pul­pi­cie okna w wybra­ny przez nas spo­sób.

Więcej