Mauerfall09

Tak walił się mur z domi­na pod­czas mauerfall09!

Byłem tam w gru­pie tych poma­rań­czo­wych kur­tek, cho­ciaż sta­łem i trzy­ma­łem klo­cek domi­na tro­chę dalej ;f

Pokaż Mauerfall09, tutaj sta­łem na więk­szej mapie

Wcze­śniej razem z ini­cja­ty­wą razem89 zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy hap­pe­ning, była to wspa­nia­ła moż­li­wość do odby­cia wie­lu cie­ka­wych roz­mów z Berlińczykami.

Tak w ogó­le to zna­la­złem się w Ber­li­nie dzię­ki pro­jek­to­wi Mur: bezpieczeństwo&niewola. Ten pro­jekt, a zwłasz­cza jego punkt kul­mi­na­cyj­ny – wyciecz­ka do Ber­li­na to dla mnie zde­cy­do­wa­nie naj­faj­niej­sze wyda­rze­nie roku [;

Masa pozy­tyw­nych doświad­czeń, choć nie ukry­wam, że parę rze­czy tez tam na miej­scu nie wypa­li­ło. O tym jed­nak nie dziś. Przy oka­zji wyjaz­du na mauerfall09 zwie­dzi­li­śmy też Per­ga­mon­mu­seum oraz muzeum Żydow­skie. To ostat­nie zro­bi­ło na mnie nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie, nie tyl­ko bar­dzo moc­nym prze­ka­zem – szcze­gól­nie czę­ści poświę­co­nej holo­cau­sto­wi (posta­ram się posta uzu­peł­nić o krót­ki fil­mik z tego muzeum, któ­ry uda­ło mi się tam popeł­nić)… Pod­sta­wą tych wra­żeń jest wspa­nia­ła for­ma prze­ka­zu tak odle­gła od tej zna­nej z Pol­ski. Pol­skim muzeum zbli­żo­nym kon­wen­cją jest muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go, nie mniej wciąż jest dale­ko w tyle”. Głów­ną rolę prze­sta­ją odgry­wać eks­po­na­ty, choć te oczy­wi­ście wciąż są obec­ne. Na pierw­szy plan wysu­wa się głę­bo­ka inte­rak­cja ze zwie­dza­ją­cym, for­my zna­ne nam z muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go dopro­wa­dzo­ne tutaj do per­fek­cji, nie­sa­mo­wi­cie anga­żu­ją i nie pozwa­la­ją nudzić się nawet przez chwi­lę. Zde­cy­do­wa­nie moim ulu­bio­nym miej­scem w muzeum sta­ła się insta­la­cja SHA­LE­CHET. Spa­ce­ro­wa­nie po niej daje do myśle­nia.

Wra­ca­jąc jed­nak do same­go mauerfall09 to pomi­mo spo­re­go cha­osu i dez­in­for­ma­cji jaka pano­wa­ła wśród wolon­ta­riu­szy, całe wyda­rze­nie uwa­żam za dość uda­ne. Tro­chę może zawio­dłem się na prze­mó­wie­niach (te mia­łem oka­zję odsłu­chać dopie­ro w domu gdyż w miej­scu w któ­rym sta­łem nic nie było sły­chać), mogło być tro­chę «odważ­niej». Żału­ję rów­nież, że tak hucz­nie zapo­wia­da­ny występ zespo­łu Bon Jovi ogra­ni­czo­ny był do zale­d­wie jed­nej piosenki.

Nie­za­prze­czal­na jest domi­na­cja tych obcho­dów nad naszy­mi Pol­ski­mi. Były one bar­dzo dobrze wypro­mo­wa­ne, co praw­da w dużej mie­rze dzię­ki bar­dzo chwy­tli­we­mu i sym­bo­licz­ne­mu cha­rak­te­ro­wi wyda­rze­nia sprzed 20 lat. W naszej boga­tej histo­rii roku 89 brak jest nie­ste­ty, aż tak prze­ło­mo­wych wyda­rzeń, a pro­mo­cja tych któ­re świet­nie nada­wa­ły się do obcho­dze­nia nie­ste­ty pozo­sta­wia­ła bar­dzo wie­le do życze­nia. Szkoda.

Jak już zapo­wie­dzia­łem posta­ram się posta uzu­peł­nić o krót­ki fil­mik, zoba­czę co z tego wyjdzie.
Po wię­cej infor­ma­cji dot. pro­jek­tu Mur: bezpieczeństwo&niewola zapra­szam na stro­nę. Na dniach powi­nien zacząć się tam poja­wiać zapis doku­men­tal­ny naszej wycieczki.

Więcej

Zdję­cia dnia

Dzięki niemu dowiedziałem, się że to dziś jest premiera siódemki ;x


"Since Microsoft tried to torpedo the success of the Japan Linux Symposium by launching their
Windows 7 product that same day right across the street, we decided to make some fun of
Microsoft. We dragged Linus to their big promotion booth. One of the sales guys took only
a minute to get Linus sold on it as you can see in the picture. At least that's what he thought.
He obviously had no clue who he was talking to. But in the end Linus did not buy a copy..."

Więcej

Jasność ekra­nu po uśpieniu

Masz pro­blem z ciem­nym ekra­nem po wyj­ściu ze sta­nu uśpie­nia na swo­im lap­to­pie? Jest na to pro­sty spo­sób, dodaj do swo­je­go pli­ku /etc/rc.local (dla dys­try­bu­cji posia­da­ją­cych skryp­ty star­to­we na modłę BSD) nastę­pu­ją­cą linijkę:

echo 12 | dd of=/proc/acpi/video/VGA/LCDD/brightness

Zamiast licz­by 12 wstaw odpo­wia­da­ją­cy Ci sto­pień jasno­ści ekra­nu, na Two­jej dys­try­bu­cji ścież­ka do brightness rów­nież może się nie­co róż­nić. Powyż­szy wpis dzia­ła bez zarzu­tu na lap­to­pie ASUS F5GL-AP078. Komen­da zosta­nie wyko­na­na każ­do­ra­zo­wo wyj­ściu ze sta­nu uśpienia.

Więcej

Nowe pacz­ki w repo

Dziś w repozytorium znalazły się dwie nowe paczki:

  • uimge-git-20090730-1-i686.pkg.tar.gz
    Python picture uploader to different imagehostings
  • guimge-git-20090730-1-i686.pkg.tar.gz
    Gtk picture uploader to different imagehostings written in python
Więcej

Pro Git

Nie­daw­no uka­za­ła się książ­ka Pro Git autor­stwa Scot­ta Cha­co­na. Jest to zbiór przy­dat­nych i cie­ka­wych «sztu­czek» zwią­za­nych z roz­pro­szo­nym sys­te­mem kon­tro­li wer­sji Git, mogą­cych znacz­nie uła­twić nam pra­cę z git i uczy­nić ja jesz­cze przy­jem­niej­szą. Myślę, że książ­ka swo­ją tre­ścią przy­ku­je nie tyl­ko począt­ku­ją­cych użyt­kow­ni­ków Git, ale rów­nież tych któ­rzy zna­ją ten sys­tem kon­tro­li wer­sji na wylot.

Więcej

Wiel­ka aktualizacja

Skoń­czy­łem wła­śnie kolej­ną wiel­ką aktu­ali­za­cję Pol­skie­go Repo­zy­to­rium Archli­nu­xa. Po mie­sięcz­nej prze­rwie powra­ca­my na nowym serwerze:

/etc/pacman.conf

[archrepo]
Server =  http://archrepo.net/i686

Pacz­ki obec­nie znaj­du­ją się na moim ser­we­rze – vir­hi­lo wła­śnie wrzu­ca je na ser­wer repo­zy­to­rium. Nie­ste­ty nie jeste­śmy jesz­cze do koca zor­ga­ni­zo­wa­ni, ale to też stan przej­ścio­wy. Stro­na repo­zy­to­rium powin­na poja­wić się w przy­szłym tygo­dniu. Praw­do­po­dob­nie jutro znaj­dzie­my się w posia­da­niu nowej dome­ny http://​archre​po​.net/.

Więcej

The Bat­tle for Wesnoth – recenzja

Dziś zapre­zen­tu­ję Wam stra­te­gię turo­wą – Wesnoth. Uwa­żam, że jest to jed­na z naj­lep­szych otwar­to źró­dło­wych stra­te­gii. Wyra­sta ona pozio­mem wyko­na­nia ponad wie­le komer­cyj­nych produkcji.

Zaraz po insta­la­cji otrzy­mu­je­my zestaw jede­na­stu wcią­ga­ją­cych kam­pa­nii, przy któ­rych moż­na spę­dzić całe godzi­ny, a jest to zale­d­wie przed­smak tego, co zaser­wo­wa­li nam deve­lo­pe­rzy. Daniem głów­nym jest świet­nie przy­go­to­wa­ny mul­ti­play­er, lecz o nim za chwi­lę. Wróć­my do kampanii…

Więcej

GPLv3 zaadap­to­wa­ne w pra­wie poło­wie pro­jek­tów WIOO


Ser­wis CNET zamie­ścił dziś infor­ma­cję mówią­cą o tym, że licen­cja GPLv3 zosta­ła zaadap­to­wa­na w poło­wie pro­jek­tów Open Sour­ce (hosto­wa­nych na Google Code) . W lip­cu 2007 roku GPLv3 była wyko­rzy­sty­wa­na przez 164 pro­jek­ty. Rok póź­niej licz­ba ta wzro­sła do 2,000, a dziś wyno­si ponad 56 tysię­cy, co sta­no­wi 25% wszyst­kich pro­jek­tów hosto­wa­nych na Google Code. Moż­na zatem poku­sić się o stwier­dze­nie, że GPLv3 roz­prze­strze­nia się w bar­dzo szyb­kim tem­pie. Oby tak dalej!

Więcej

Modem ZTE MF636 w Oran­ge pod Linuksem

Po tygo­dniu sto­so­wa­nia róż­no­ra­kich kom­bi­na­cji zwią­za­nych z pod­łą­cze­niem się do inter­ne­tu za pomo­cą mode­mu ZTE MF636 ofe­ro­wa­ne­go przez Oran­ge naresz­cie się udało!

Przed­sta­wię pokrót­ce dro­gę, któ­rą do tego dosze­dłem, gdyż róż­ni się ona nie­co od spo­so­bów, któ­re moż­na zna­leźć w sie­ci (doty­czą one głów­nie tego mode­lu ofe­ro­wa­ne­go przez ope­ra­to­rów z Włoch i Australii).

Więcej

We’re linux” – zwycięzcy

Ogło­szo­no roz­wią­za­nie kon­kur­su na naj­lep­szą rekla­mę Linuk­sa – We’re Linux”, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Linux Foun­da­tion.

Zwy­cię­żył vide­oc­lip pod tytu­łem What Does It Mean To Be Free? autor­stwa Amitay’a Twe­eto. Wyróż­nio­ne zosta­ły rów­nież vide­oc­li­py: The Ori­gin… oraz Linux Pub. Oto zwy­cię­skie klipy:

Więcej