Dźwię­ki natu­ry: kar­mie­nie małych pta­ków

Zna­leź­li­śmy gniaz­do małych siko­rek (Parus major) zlo­ka­li­zo­wa­ne w środ­ku jabłon­ki sto­ją­cej przed naszym domem na wsi. Miej­sce czę­sto uczęsz­cza­ne, ale za to chro­nio­ne przed kota­mi. Za pomo­cą moje­go Zoo­ma h2n uda­ło mi się nagrać porę kar­mie­nia. Może­cie usły­szeć nie tyl­ko pisz­czą­ce małe (któ­re hała­so­wa­ły tak cały dzień), ale rów­nież wla­tu­ją­cych i wyla­tu­ją­cych regu­lar­nie z dziu­pli rodzi­ców.

Nagra­nie udo­stęp­ni­łem na licen­cji Cre­ati­ve Com­mons Uzna­nie autor­stwa-Uży­cie nie­ko­mer­cyj­ne-Na tych samych warun­kach 3.0 w ser­wi­sach SoundC­lo­udArchi​ve​.org. Może­cie je mik­so­wać i wyko­rzy­sty­wać w swo­ich wła­snych pra­cach.

fot. Marek Kar­pe­zo

Więcej