Moja książ­ka o Word­Press już w kio­skach

4 maja w kio­skach zna­la­zła się moja ksią­żla zaty­tu­ło­wana​„Word­Press – od insta­la­cji do roz­bu­do­wa­nego ser­wisu WWW”. Znaj­dziesz tam zbiór porad i tri­ków, któ­re wyko­rzy­stuję na co dzień w swo­jej pra­cy:

  • wybrać wła­ści­wy motyw i wtycz­kę;
  • dobrze zabez­pie­czyć swo­ją stro­nę;
  • wyko­nać porząd­ną kopię zapa­so­wą;
  • zarzą­dzać SEO;
  • uru­cho­mić pro­fe­sjo­nal­ny new­slet­ter;
  • zadbać o wyświe­tla­nie na urzą­dze­niach mobil­nych;
  • opty­ma­li­zo­wać ser­wis

… i wie­le innych.

Do kupie­nia w kio­skach oraz na stro­nach Kom­pu­ter Świat zarów­no w wer­sji papie­ro­wej, jak i elek­tro­nicz­nej.

Więcej