6 maja 2016 – Linu.X-lab

Już 6 maja wystą­pię z pre­zen­ta­cją pod tytu­łem Stro­ny zada­nio­we z Word­Press”, pod­czas majo­we­go spo­tka­nia Linu.X-lab (daw­niej Linux w Bra­mie). Opo­wiem o wyko­rzy­sta­niu word­pres­sa do zadań bar­dzo spe­cjal­nych. Po pre­lek­cji slaj­dy znaj­dą się poni­żej.

Podobne wpisy