Moja książ­ka o Word­Press już w kio­skach

4 maja w kio­skach zna­la­zła się moja ksią­żla zaty­tu­ło­wana​„Word­Press – od insta­la­cji do roz­bu­do­wa­nego ser­wisu WWW”. Znaj­dziesz tam zbiór porad i tri­ków, któ­re wyko­rzy­stuję na co dzień w swo­jej pra­cy:

  • wybrać wła­ści­wy motyw i wtycz­kę;
  • dobrze zabez­pie­czyć swo­ją stro­nę;
  • wyko­nać porząd­ną kopię zapa­so­wą;
  • zarzą­dzać SEO;
  • uru­cho­mić pro­fe­sjo­nal­ny new­slet­ter;
  • zadbać o wyświe­tla­nie na urzą­dze­niach mobil­nych;
  • opty­ma­li­zo­wać ser­wis

… i wie­le innych.

Do kupie­nia w kio­skach oraz na stro­nach Kom­pu­ter Świat zarów­no w wer­sji papie­ro­wej, jak i elek­tro­nicz­nej.

Więcej

Word­Press prze­sta­je dbać o naszą pry­wat­ność

Word­Press w ostat­nim cza­sie (wpro­wa­dza­nie usług takich jak gra­va­tar, hard­ko­do­wa­ne odwo­ła­nia do Google Fonts) prze­sta­je dbać o pry­wat­ność użyt­kow­ni­ków. Ma to zna­cze­nie w kil­ku zasto­so­wa­niach: np. wśród akty­wi­stów, któ­rzy chcą zało­żyć stro­nę doty­czą­cą spraw o któ­re wal­czą; doty­czy też użyt­kow­ni­ków WP z Pol­ski, któ­rzy z tego wła­śnie wzglę­du mają pro­ble­my z wyświe­tla­niem pol­skich liter na swo­ich stro­nach. Zasto­so­wań jest znacz­nie wię­cej, wnio­sek jest jeden: Instan­cja Word­Pres­sa po insta­la­cji nie powin­na łączyć się z żad­nym ser­we­rem poza swo­im hostem.

Więcej

Why You sho­uld always keep up to date with your word­press

As You may know from my bio page or in few cases by kno­wing me, I’m edi­tor in chief at Jaki­Li­nux – Polish websi­te witch tries to help new GNU/Linux enthu­sia­sts with the­ir first step (also with the next steps) into our gre­at com­mu­ni­ty. During last week­end we got hit by phi­shing attack and bloc­ked by our hosting com­pa­ny. After half of the Satur­days night fil­led with an ema­il exchan­ge they’ve unloc­ked our server and after remo­ving phi­shing scripts we whe­re onli­ne aga­in.

<br/>

Więcej